Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 09 – har reviderats och den uppdaterade versionen heter ABS 18.

Bakom bestämmelserna står Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sverige Byggindustrier, Gar-Bo Försäkring AB samt Trä- och Möbelföretagen (TME).

Liksom sin föregångare är ABS 18 avsedd att användas vid nybyggnad (och tillbyggnad) av ett småhus (en- eller tvåfamiljsbostad) där beställaren är en konsument. Vid ombyggnad eller renovering för en konsument ska avtalet Hanverkarformuläret 17 användas.

I ett avtalsförhållande mellan en näringsidkare och en privatperson som avser ny- eller tillbyggnad av ett småhus gäller Konsumenttjänstlagens särskilda bestämmelser för småhusentreprenader (51 – 61 §§). Eftersom Konsumenttjänstlagens regler är tvingande följer ABS 18 den struktur som är i Konsumenttjänstlagen. Tanken är att det därigenom ska bli enklare att se hela regleringen av en viss situation. Vissa av Konsumenttjänstlagens paragrafer återges i ABS 18.

Till ABS 18 hör också Formuläret för Entreprenadkontrakt ABS 18 och Formuläret Bilaga avseende ändringar och tilläggsarbeten. Att det är viktigt för en entreprenör att skriftligen avtala om pris, arbetenas omfattning m.m följer av 51 § Konsumenttjänstlagen som lyder:

     ”51 § Vid småhusentreprenad gäller vad konsumenten påstår har avtalats om

  1. arbetets omfattning,
  2. priset eller grunderna för hur priset bestäms,
  3. tiden för betalning, och
  4. tiden för arbetets avslutande,

      om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt.”

Nyheterna i ABS 18 är få.

*    Hänvisningen till den (numera) avskaffade obligatoriska byggfelsförsäkringen är borta.

*    Hänvisning görs till lagen om färdigställandeförsäkring och att parterna ska bestämma vem som ska teckna en sådan om det behövs enligt lagen.

I Formuläret för Entreprenadkontrakt finns följande förändringar:

* Kvalitetsansvarig har ersatts med kontrollansvarig.

* Regler har förts in om att besiktningsmannen i samband med slutbesiktning ska värdera hur stort belopp som konsumenten har rätt hålla inne tills angivna fel har avhjälpts.

*  Förbudet mot att överlåta entreprenadavtalet har tagits bort.

* Kontraktet har uppdaterats avseende bestämmelserna om arbetsmiljö.

ABS 18, formuläret Entreprenadkontrakt samt bilaga avseende överenskomna ändringar och tilläggsarbeten finns att ladda ned från Konsumentverkets hemsida:

https://publikationer.konsumentverket.se/produkter-och-tjanster/boende-och-hantverkstjanster/