Den 1 juli 2022 trädde nya regler i kraft för överprövning av upphandling. Syftet med de nya reglerna är att processen för överprövning ska bli effektivare och mer förutsägbar. De viktigaste nyheterna är att det införts ett skyndsamhetskrav för överprövningsmål och preklusionsfrister i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt.

Skyndsamhetskrav

Skyndsamhetskrav för domstolarna

En av nyheterna är att det införs ett skyndsamhetskrav för domstolarna. Det innebär att det numera finns ett uttryckligt krav på att domstolarna skyndsamt ska hantera mål om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet. Redan innan lagändringen behandlades dock de flesta upphandlingsmål skyndsamt då dessa enligt majoriteten av domstolarnas beslutade arbetsordning skulle handläggas med förtur. Det nya skyndsamhetskravet innebär ingen frist för när ett mål senast ska vara avgjort utan det är fortfarande domstolen som avgör när ett mål är tillräckligt utrett för att kunna avgöras.

Enligt förarbetena till den nya regeln är syftet med skyndsamhetskravet att målen normalt ska avgöras inom några få månader och att de inte ska bli liggande utan åtgärd under någon längre tid. Lagstiftaren framhåller att domstolarna genom skyndsamhetskravet får ett tydligt lagstöd för att hålla nere tiderna för kommunicering och vara restriktiva med anstånd för yttrande. Min erfarenhet är att så redan sker och att skriftväxlingen i upphandlingsmål går relativt snabbt. När skriftväxlingen väl är avslutad brukar målet dock bli liggande tills domstolen slutligen prövar det. Det återstår att se om uttalandet att målet inte ska bli liggande utan åtgärd under någon längre tid kommer att innebära att tiden mellan avslutad skriftväxling och dom kommer att kortas och att det lagstiftaren eftersträvar, d v s en kortare handläggningstid, på så sätt kommer att uppnås.

Preklusionsfrister

De nya reglerna innebär att det finns preklusionsfrister i både förvaltningsrätten och kammarrätten. Preklusionsfristerna begränsar när en leverantör får åberopa nya omständigheter som domstolen ska lägga till grund för överprövningen.

Preklusionsfrist i förvaltningsrätten

I förvaltningsrätten ska den leverantör som ansöker om en överprövning som huvudregel åberopa alla omständigheter till grund för sin talan inom tre veckor från den dag då ansökan om överprövning kom in till förvaltningsrätten.

Även om fristen i förvaltningsrätten enligt de nya reglerna är tre veckor från ansökan om överprövning bör uppmärksammas att av nyare rättspraxis (Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden HFD 2022 ref. 4 I och II) framgår att leverantören har en skyldighet att påtala brister i upphandlingsdokumenten till den upphandlande organisationen redan under upphandlingens gång, för att anses ha försökt undvika skada. Om leverantören underlåter att göra det och sedan ansöker om överprövning av upphandlingen finns en risk att domstolen kommer fram till att leverantören inte anses ha lidit skada, vilket är ett krav för att en upphandling ska rättas eller göras om. Alla leverantörer måste alltså tänka på att påtala brister i upphandlingsdokumenten under upphandlingens gång.

Preklusionsfrist i kammarrätten

Preklusionfristen i kammarrätten innebär att leverantören endast får åberopa nya omständigheter om leverantören kan göra sannolikt att den inte har kunnat åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller annars har haft en giltig ursäkt att inte göra det.

Ändrade tidsfrister och tidsgränser

Kortare tidsfrist för att ansöka om överprövning av avtals giltighet vid efterannonsering

Tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett icke-direktivstyrt avtals giltighet kortas ner från sex månader till 30 dagar, om myndigheten har efterannonserat resultatet av upphandlingen. Tidsfristen räknas från det att efterannonsen har publicerats. Direktivstyrda upphandlingar har denna regel sedan tidigare.

Tidsfristen för att väcka talan om skadestånd

Tidsfristen för att väcka talan om skadestånd vid allmän domstol ändras från ett år från att avtalet slöts till ett år från den dag då leverantören fick kännedom eller borde ha fått kännedom om att ett avtal har slutits. Ändringen är en följd av EU-domstolens praxis där domstolen har tydliggjort hur fristen ska beräknas. Tidsfristen gäller både direktivstyrda och icke-direktivstyrda upphandlingar.

Tidsgränser för uteslutningsgrunder

Det har införts uttryckliga tidsgränser för vilka omständigheter som kan utgöra grund för beslut om uteslutning av en leverantör. Uteslutning av en leverantör på grund av vissa brott (obligatoriska uteslutningsgrunder) får inte ske senare än fem år från det att dom meddelats och för vissa missförhållanden i övrigt (frivilliga uteslutningsgrunderna) får uteslutning ske under tre år från det att dom meddelats. Tidsgränserna gäller endast för direktivstyrd upphandling. Anledningen till att lagstiftaren har valt att införa dessa tidsgränser beror dels på att kommissionen ansett att Sverige inte har implementerat reglerna i de bakomliggande upphandlingsdirektiven på rätt sätt, dels på att EU-domstolen i sin praxis förtydligat hur reglerna ska tolkas. Det har inte införts någon uttrycklig tid för uteslutning till följd av bristande fullgörande av skyldighet att betala skatt eller socialförsäkringsavgift.

Advokatbyrån Hellgren Linander är en affärsjuridisk advokatbyrå med specialistkompetens inom entreprenad- och konsulträtt. Vi är en ledande byrå inom vårt område och de flesta av våra klienter är verksamma i bygg- och fastighetsbranschen. Vårt kontor är beläget på Karlavägen 100 A i Stockholm.

Vi arbetar bl.a. med avtalsskrivning, löpande rådgivning under entreprenadprojekt samt tvister i domstol och skiljenämnd.  Vi hanterar såväl mindre som stora och komplexa ärenden. Du kommer därför att få arbeta både självständigt och tillsammans med erfarna kollegor. Arbetet innebär tidigt eget ansvar och klientkontakt. Det finns goda möjligheter att lära och utvecklas.  

Vi söker dig som vill arbeta med entreprenadrätt, har intresse för tvistelösning och ett genuint engagemang för att bistå klienterna med den bästa rådgivningen i alla situationer. Notarietjänstgöring vid tingsrätt eller annan erfarenhet av tvistelösning är meriterande, men tveka inte att höra av dig om du är nyexaminerad eller är i slutet av din utbildning och är intresserad av en karriär inom vårt specialistområde. Vi sätter stort värde på att du drivs av att utvecklas, att du har ett affärsmässigt fokus, god problemlösningsförmåga och är bra på att skapa goda relationer.

Varmt välkommen skicka in din ansökan innehållande CV, personligt brev och betyg till info@advokathl.se.

Sedan början av året finns en ny version av AMA AF tillgänglig, AMA AF 21, som ersätter tidigare AMA AF 12. Arbetet med en ny version av AMA AF 21 har pågått sedan hösten 2019 och Advokatbyrån Hellgren Linander har deltagit i arbetet genom advokaterna Bo Linander och Mikael Lindberg.

AMA AF 21 ges ut av Svensk Byggtjänst och används som mall och instruktion vid upprättande av administrativa föreskrifter i entreprenadavtal i anslutning till standardavtalen AB 04 och ABT 06. Till AMA AF 21 finns också en ny reviderad version av råd och anvisningar vid upprättande av administrativa föreskrifter, RA AF 21.

AMA AF 21 innehåller ändringar och uppdateringar bl.a. avseende upphandlingsförfaranden och miljökrav, inarbetning av ändringar från AMA-nytt mm. AMA AF 21 har därigenom reviderats till att vara uppdaterat till de förändringar som har skett genom ändringar i lag, föreskrifter och branschpraxis.

EU-domstolen prövar frågan om GDPR:s tillämplighet på svenska editionsregler för att en beställare har begärt edition av personalliggare.

Advokatbyrån företräder en entreprenör som i ett mål bestritt motpartens yrkande om edition. Med edition menas domstols föreläggande om att utge en handling för att motparten ska kunna använda den som bevis. 

Tvisten rör krav på ersättning för utfört arbete. Beställaren begärde att entreprenören skulle föreläggas att utge personalliggaren i syfte att motbevisa antalet arbetade timmar. Entreprenören motsatte sig yrkandet med hänvisning till reglerna i GDPR samt anförde att personalliggarens huvudsakliga syfte är att motverka ekonomisk brottslighet och att det därför skulle strida mot GDPR att personuppgifter i personalliggaren gjordes offentliga.

Tingsrätten och hovrätten biföll editionsyrkandet. Entreprenören överklagade till Högsta domstolen som meddelade prövningstillstånd. HD kommer nu att avgöra om editionsplikt föreligger av personalliggaren.

GDPR-förordningen är en bindande rättsakt beslutad av EU. En utgångspunkt inom EU-rätten är principen om processuell autonomi, vilket innebär att medlemsstaterna tillämpar nationell processrätt vid prövning av talan som grundar sig i EU-rättsliga bestämmelser. HD konstaterade i ett preliminärt beslut att det inte var klart hur tillämpningen av GDPR ska tolkas beträffande de svenska processbestämmelserna om edition. HD ansåg därför att det fanns skäl att begära ett förhandsavgörande i denna fråga från EU-domstolen.

Parterna har fått möjlighet att yttra sig med anledning av HD:s begäran om förhandsavgörande. Vi har för vår klients räkning redovisat varför det står i strid med GDPR att lämna ut personalliggaren. Det återstår nu för EU-domstolen att ta ställning i denna principiellt viktiga fråga för byggsektorn.

Borås tingsrätt har meddelat en dom avseende skadestånd till följd av överträdelse av LOU i form av otillåten direktupphandling. Domen har inte överklagats.

Bakgrunden var följande. En upphandlande enhet hade gått ut med en upphandling av en LED-vägg till en kongresshall. Kontraktet tilldelades en leverantör. Ett annat bolag begärde överprövning av tilldelningsbeslutet varefter den upphandlande enheten självmant valde att avbryta upphandlingen med hänvisning till att förfrågningsunderlaget varit otydligt. Efter att upphandlingen avbrutits valde den upphandlande enheten att utan föregående annonsering under ett års tid hyra en LED-vägg. Den leverantör som vunnit den avbrutna upphandlingen ansökte om överprövning av hyresavtalets giltighet. Förvaltningsrätten ogiltigförklarade hyresavtalet.

I skadeståndsmålet i tingsrätten var det ostridigt att hyresavtalet som ogiltigförklarats var en otillåten direktupphandling. Den fråga som tingsrätten hade att ta ställning till var om överträdelsen mot LOU i form av otillåten direktupphandling resulterat i en ersättningsgill skada för käranden. Käranden var den leverantör som vunnit den avbrutna upphandlingen och som även ansökt om och fått hyresavtalet ogiltigförklarat.

Tingsrätten började med att konstatera att det av LOU följer att en upphandlande myndighet som inte följt bestämmelserna i LOU ska ersätta den leverantör som därigenom drabbats av skada. Vidare angav tingsrätten att förutsättningarna för skadestånd är att överträdelsen av bestämmelserna i LOU är tillräckligt klar, att det finns ett direkt orsakssamband och att käranden visat att bolaget sannolikt skulle ha lämnat ett anbud och ha haft en realistisk möjlighet att få kontraktet.  

Tingsrätten fann att den otillåtna direktupphandlingen var en tillräckligt klar överträdelse för att grunda skadeståndsskyldighet. Frågan om det fanns orsakssamband mellan den uppkomna skadan och den felaktiga upphandlingen prövades av tingsrätten utifrån ett hypotetiskt händelseförlopp som bedömdes utifrån en närliggande och rimlig händelseutveckling. För det fall det hade varit en annonserad upphandling av ett temporärt avtal skulle det innehållsmässigt ha motsvarat det ogiltigförklarade hyresavtalet. Vidare bedömde tingsrätten att käranden visat att bolaget sannolikt skulle ha lämnat anbud för det fall uthyrningen av LED-väggen skulle ha föregåtts av en annonserad upphandling. Slutligen kom tingsrätten fram till att bolaget skulle ha haft en realistisk möjlighet att tilldelas kontraktet bl a mot bakgrund av att bolaget hade visat att det hade kunnat tillhandahålla den LED-vägg som efterfrågats, att bolaget vunnit den första upphandlingen och att bolaget vunnit en liknande upphandling avseende hyra av en LED-vägg till Göteborgsoperan.

Följden av att förutsättningarna var uppfyllda var att den upphandlande enheten var skyldig att betala skadestånd. Käranden hade yrkat skadestånd avseende utebliven vinst om drygt en miljon kronor. Skadeståndet bestämdes fullt ut till vad bolaget hade begärt.

Rättsfallet – förvisso endast ett tingsrättsfall – är ett bra exempel på förutsättningar för skadestånd till följd av överträdelse av LOU när upphandlingsförfarande inte har inletts. Överträdelsen var tydlig och käranden hade bra bevisning. Det sistnämnda ska inte underskattas utan är avgörande för att få framgång i vilken tvist det än vara må.

Denna fråga besvarades jakande då den nyligen var uppe till prövning i Svea Hovrätt i mål T 872-19. Dom meddelades den 27 januari 2021. Domen är överklagad.

Under entreprenadtiden uppkom tvist om hur lång tidsförlängning entreprenören hade rätt till. Parterna var ense om att entreprenören hade rätt till tio veckors tidsförlängning med anledning av försenat bygglov och startbesked. Entreprenören hade begärt betydligt längre tidsförlängning p g a ändrade förutsättningar, ÄTA och hinder. Beställaren motsatte sig denna begäran. Parterna kom inte överens om en ny färdigställandetid. Beställaren hävde avtalet med åberopande av att entreprenaden hade försenats så att den uppenbarligen inte kunde färdigställas inom kontraktstiden och att förseningen medfört väsentlig olägenhet för beställaren, ABT 06 kap 8 § 1 p 1. Entreprenören gjorde gällande att det saknades grund för hävning då det förelåg rätt till tidsförlängning och även om det skulle ha varit fråga om en försening hade den inte medfört väsentlig olägenhet för beställaren. 

Hovrätten fann att det inte var visat att beställaren genom hävningen kom att slutföra arbetena tidigare än den tidpunkt för färdigställande som entreprenören hade rätt till eller att beställaren hade haft fog för att anta att så skulle bli fallet. Hovrättens slutsats var därför att beställaren inte visat att förutsättningarna för hävning var uppfyllda och att hävningen således var obefogad. Hovrätten bedömde den obefogade hävningen som ett avtalsbrott som kunde läggas till grund för ett skadeståndsanspråk.

Hovrätten konstaterade sedan med hänvisning till avgöranden från Högsta domstolen att det är osäkert i vilken utsträckning en obefogad hävning kan utgöra avtalsbrott som grundar skadeståndsskyldighet utan att vårdslöshet föreligger. Hovrätten övergick därför till att pröva om beställaren hade handlat oaktsamt i förevarande fall, d v s om vårdslöshet förelåg. Vid prövningen fann hovrätten att rätt till tidsförlängning inte var klarlagd, att beställaren inte hade tagit initiativ till förhandlingar om frågan om tidsförlängning och att det inte heller var klarlagt att beställaren hade en berättigad förväntan på att färdigställa entreprenaden snabbare genom att häva avtalet. Mot bakgrund av dessa omständigheter fann hovrätten att hävningen måste anses oaktsam och att entreprenören därför var berättigad till skadestånd. Frågan om en obefogad hävning kan utgöra avtalsbrott som grundar skadeståndsskyldighet utan att vårdslöshet föreligger prövades aldrig av hovrätten.

Hävning är inte något som ska ske lättvindigt. Det är en sista utväg när det inte finns förutsättningar för att låta en avtalsrelation fortleva. Domen från Svea hovrätt innebär dock väl högt ställda krav för att få häva. Hovrättens utgångspunkt; att beställaren har att visa en berättigad förväntan på att färdigställa entreprenaden snabbare genom att häva avtalet, kan innebära svårigheter då detta sällan kan bedömas vid hävningstidpunkten. Oftast häver beställaren då det står klart att entreprenaden inte kan bli klar i tid och parterna inte kan komma överens om en ny färdigställandetidpunkt, d v s liksom förutsättningarna var i det här fallet. Beställaren kan inte ha avtal med två entreprenörer om samma sak. Upphandling av en ny entreprenör kan därför inte ske förrän det första avtalet är hävt. Av detta följer att det kan vara svårt för en beställare att ha klarlagt samtliga avtalsvillkor med den nya entreprenören, däribland tidsåtgång för kvarvarande arbeten, innan hävning sker.

Mot bakgrund av hovrättens resonemang i domen är vårt råd till beställare att försöka få klart för sig om det finns fog för att anta att ett snabbare färdigställande ska kunna ske med den nya entreprenören och också nogsamt dokumentera skälen för ett sådant antagande innan hävning sker.

Covid-19 kan utgöra ett hinder och berättiga till tidsförlängning enligt AB 04/ABT 06

Covid-19 som nu är klassat som pandemi kan ha betydelse för en entreprenörs skyldighet att färdigställa en entreprenad på avtalad tid. En pandemi kan utgöra ett hinder som berättigar en entreprenör till tidsförlängning.

Den relevanta bestämmelsen i den här situationen återfinns i AB 04/ABT 06 kap 4 § 3 p 3.

”Entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om han hindras att färdigställa kontraktsarbeten inom kontraktstiden bl a på grund av:

p 3 krig försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, eller lockout, dock inte strejk eller blockad till följd av att entreprenören eller någon av hans underentreprenörer inte fullgjort sina skyldigheter gentemot anställd”

Självfallet inkluderas pandemisituationen i p 3. Skillnaden mellan epidemi och pandemi är ju endast att den senare sprider sig över mycket stora områden.

Underrättelse om hinder ska ske i vanlig ordning enligt AB 04/ABT 06 kap 4 § 4. En entreprenör kan inte förutsätta att beställaren med hänsyn till den allmänt rådande situationen i samhället p g a covid-19 ska vara införstådd med att hinder uppkommer. Entreprenören måste i hinderanmälan beskriva på vilket sätt covid-19 påverkar entreprenören och framdriften av den aktuella entreprenaden. Förutom den självklara situationen att en arbetare eller tjänsteman faktiskt insjuknat kan det röra sig om att personer är i karantän för att förhindra smittspridning. Det kan också bero på att leverans av material är försenad eller att det är svårt att överhuvudtaget få fram material. Skolor kan komma att stänga varvid arbetare och tjänstemän måste vara hemma med sina barn. Vidare kan möjligheten att ta sig till och från arbetsplatsen påverkas.

Det förhållandet att en viss individ påverkas av covid-19-situationen är emellertid inte tillräckligt. Entreprenören måste kunna visa att den individens arbetsuppgift inte kunnat utföras av någon annan i entreprenörens organisation eller genom underentreprenör.

Även om det skulle föreligga hinder p g a pandemi är beställaren inte skyldig att ersätta entreprenören för stilleståndskostnader. Enligt AB 04/ABT 06 kap 5 § 4 är det är endast i fall hinder beror på beställaren, (punkten 1 i kap 4 § 3), som entreprenören är berättigad till ersättning för hindret. Pandemisituationen är ju inte något som beställaren orsakat eller kunnat råda över. Däremot kan det finnas andra möjligheter för entreprenören att få kompensation för merkostnader.

För närmare rådgivning står givetvis byrån till förfogande.

Högsta domstolen meddelade den 17 juli 2018 beslut angående omfattningen av entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel. Beslutet innebär att entreprenörens skyldighet att avhjälpa inte bara omfattar åtgärdandet av själva felet utan även arbeten för åtkomst och återställande, även om sådana arbeten avser delar som ligger utanför entreprenaden.

Målet i HD gäller VVS-installationer där rörentreprenören var en av flera underentreprenörer i en delad entreprenad. Det var fråga om en totalentreprenad med tillämpning av ABT 94. Under garantitiden uppkom problem med avloppen. Det genomfördes flera besiktningar, och besiktningsmannen ansåg att rörentreprenören var ansvarig för de fel som då noterades i ledningar som var ingjutna i byggnadens golv.

Rörentreprenören bestred att det förelåg fel men gick ändå med på att utföra felavhjälpande, dock under förutsättning att beställaren svarade för de arbeten som behövdes för att komma åt de ingjutna ledningarna. Beställaren lät utföra dessa arbeten och även de arbeten som behövdes för att återställa efter felavhjälpande i ledningarna.

Beställaren väckte talan vid Malmö tingsrätt och yrkade att rörentreprenören skulle ersätta kostnaderna för åtkomst- och återställningsarbeten. Entreprenören bestred och hävdade bl.a. att sådana kostnader inte utgör avhjälpandekostnad utan en skada som regleras enligt kap. 5 § 14 i ABT 94. (I denna bestämmelse finns en begränsning till 15 % av kontraktssumman. Motsvarande regel finns numera i kap. 5 § 11 i ABT 06)

Malmö tingsrätt hänsköt den aktuella frågan till HD som meddelade prövningstillstånd.

HD konstaterar att det i ABT 94 saknas uttryckliga föreskrifter om begränsningar avseende de kostnader som beställaren efter eget avhjälpande har rätt att få ersatta. HD gör därefter en omfattande genomgång av relevanta bestämmelser i ABT 94 och hänvisar också till motsvarande regler i AB 04. Enligt HD ger bestämmelserna och avtalens struktur inte något klart besked i den aktuella frågan. HD gör därför också jämförelser med dispositiv rätt, bl.a. köplagen, och söker också ledning i andra standardavtal, även i Danmark och Norge. HD noterar att det enligt standardavtalet ABM 07 för köp av byggvaror gäller ett obegränsat ansvar för leverantören att svara för kostnader för lokalisering av felet, kostnader för åtkomst och montering av utbytt eller reparerad vara samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet (punkt 24). Denna bestämmelse motiveras i kommentar till ABM 07 med att en leverantör ska ha samma ansvar som en entreprenör.

Efter denna genomgång konstaterar HD att entreprenören även bör svara för kostnader som uppkommer i samband med ett felavhjälpande, även om kostnaderna avser arbeten utanför den egna entreprenaden. HD anser dock att detta ansvar är begränsat till åtgärder som entreprenören typiskt sett hade anledning räkna med och avhjälpandet måste dessutom vara försvarligt. Slutligen konstaterar HD att sådana kostnader avser felavhjälpandet och att det alltså inte är fråga om en skada som ska regleras enligt kap. 5 § 14 i ABT 94.

Högsta förvaltningsdomstolen fastslår i ny dom att det inte är förenligt med upphandlingslagstiftningen att i en upphandling ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå inte kommer att antas.

Bakgrund

I en upphandling av ett ramavtal avseende måleriarbeten 2016 hade två kommunala fastighetsbolag uppställt ett villkor angående lägsta timarvode för målare. I förfrågningsunderlaget angavs att anbud med timarvode lägre än 350 kr/tim för målare inte skulle komma att antas, eftersom ett sådant pris ansågs som ”oskäligt lågt”.

En anbudsgivare, vars anbud förkastades på grund av att det innehöll ett lägre timarvode, begärde överprövning och framförde att detta stred mot reglerna i 12 kap 3 § LOU om ett ”kontradiktoriskt förfarande”, det vill säga att en anbudsgivare ska beredas möjlighet att lämna en förklaring, om ett anbud anses ”onormalt lågt”. (För upphandlingen gällde LOU från 2007. I relevanta delar har dock nuvarande lagstiftning samma innebörd.)

Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning. Enligt förvaltningsrätten utgjorde i och för sig bestämmelsen i 12 kap. 3 § LOU en skyddsregel för anbudsgivarna som tar sikte på att ett anbud inte får förkastas på grund av att det är onormalt lågt utan att anbudsgivaren har fått chansen att först lämna en förklaring. Förvaltningsrättens ansåg dock att den aktuella bestämmelsen inte syftade till att reglera begränsningar av vilka ska-krav en myndighet kan välja att uppställa i en upphandling. Det fanns enligt förvaltningsrätten inget hinder mot att sätta ett lägsta prisspann (”golvpris”) i en upphandling. Domen överklagades till kammarrätten, som också avslog ansökan med hänvisning till förvaltningsrättens bedömning.

Kammarrättens dom överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som meddelade dom i målet den 25 juni 2018 (Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 5924-17)

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) bedömning i målet har en upphandlande myndighet en relativt stor frihet att bestämma vilka obligatoriska krav (ska-krav) som ska gälla i en upphandling. Kraven måste dock vara förenliga med de allmänna principerna för offentlig upphandling som anges i 1 kap. 9 § LOU (numera anges dessa i 4 kap. 1 §), bland annat likabehandlingsprincipen. Eftersom ett ”golvpris” kan förhindra vissa leverantörer att konkurrera med priset kan detta innebära att leverantörer behandlas olika, Myndigheten saknar också möjlighet att bedöma inkomna anbud i verklig konkurrens. Inte heller kan bedömas om ett anbud med ett lågt pris är seriöst menat. Att ange ett golvpris är därför enligt HFD inte förenligt med likabehandlingsprincipen. Inte heller är förfarandet förenligt med det i 12 kap. 3 § LOU (motsvarande 16 kap. 7 § i den nya lagen) föreskrivna förfarandet. Det är således i princip inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå anses oskäligt lågt och därför inte kommer att antas.

Eftersom bristen i upphandlingen var hänförlig till det konkurrensuppsökande skedet förordnade HFD att upphandlingen skulle göras om.

Kommentar

Tidigare avgöranden i underrättspraxis (inklusive förvaltningsrättens och kammarrättens avgöranden ovan) har kunnat anses vara relativt tillåtande när upphandlande myndigheter har velat begränsa leverantörers möjligheter att fritt prissätta sina anbud – utan att för den sakens skull behöva tillämpa bestämmelserna i LOU om onormalt låga anbud. Vilken påverkan HFD:s avgörande kommer att ha i de fall där en upphandlande myndighet på andra sätt begränsar leverantörernas rätt att fritt prissätta sina anbud, utan att för den sakens skull ange ett ”golvpris”, återstår att se. Med hänsyn till HFD:s resonemang om likabehandlingsprincipen bör det dock till exempel inte anses vara förenligt med upphandlingslagstiftningen att – såsom förekommer – föreskriva att utvärderingen av anbud kommer att göras utifrån ett viss angivet lägsta pris per timme, även om anbudsgivaren lämnar ett lägre pris.

Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 09 – har reviderats och den uppdaterade versionen heter ABS 18.

Bakom bestämmelserna står Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sverige Byggindustrier, Gar-Bo Försäkring AB samt Trä- och Möbelföretagen (TME).

Liksom sin föregångare är ABS 18 avsedd att användas vid nybyggnad (och tillbyggnad) av ett småhus (en- eller tvåfamiljsbostad) där beställaren är en konsument. Vid ombyggnad eller renovering för en konsument ska avtalet Hanverkarformuläret 17 användas.

I ett avtalsförhållande mellan en näringsidkare och en privatperson som avser ny- eller tillbyggnad av ett småhus gäller Konsumenttjänstlagens särskilda bestämmelser för småhusentreprenader (51 – 61 §§). Eftersom Konsumenttjänstlagens regler är tvingande följer ABS 18 den struktur som är i Konsumenttjänstlagen. Tanken är att det därigenom ska bli enklare att se hela regleringen av en viss situation. Vissa av Konsumenttjänstlagens paragrafer återges i ABS 18.

Till ABS 18 hör också Formuläret för Entreprenadkontrakt ABS 18 och Formuläret Bilaga avseende ändringar och tilläggsarbeten. Att det är viktigt för en entreprenör att skriftligen avtala om pris, arbetenas omfattning m.m följer av 51 § Konsumenttjänstlagen som lyder:

     ”51 § Vid småhusentreprenad gäller vad konsumenten påstår har avtalats om

  1. arbetets omfattning,
  2. priset eller grunderna för hur priset bestäms,
  3. tiden för betalning, och
  4. tiden för arbetets avslutande,

      om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt.”

Nyheterna i ABS 18 är få.

*    Hänvisningen till den (numera) avskaffade obligatoriska byggfelsförsäkringen är borta.

*    Hänvisning görs till lagen om färdigställandeförsäkring och att parterna ska bestämma vem som ska teckna en sådan om det behövs enligt lagen.

I Formuläret för Entreprenadkontrakt finns följande förändringar:

* Kvalitetsansvarig har ersatts med kontrollansvarig.

* Regler har förts in om att besiktningsmannen i samband med slutbesiktning ska värdera hur stort belopp som konsumenten har rätt hålla inne tills angivna fel har avhjälpts.

*  Förbudet mot att överlåta entreprenadavtalet har tagits bort.

* Kontraktet har uppdaterats avseende bestämmelserna om arbetsmiljö.

ABS 18, formuläret Entreprenadkontrakt samt bilaga avseende överenskomna ändringar och tilläggsarbeten finns att ladda ned från Konsumentverkets hemsida:

https://publikationer.konsumentverket.se/produkter-och-tjanster/boende-och-hantverkstjanster/