Inlägg av admin

Covid-19

Covid-19 kan utgöra ett hinder och berättiga till tidsförlängning enligt AB 04/ABT 06 Covid-19 som nu är klassat som pandemi kan ha betydelse för en entreprenörs skyldighet att färdigställa en entreprenad på avtalad tid. En pandemi kan utgöra ett hinder som berättigar en entreprenör till tidsförlängning. Den relevanta bestämmelsen i den här situationen återfinns i […]

HD-beslut om entreprenörens felavhjälpande

Högsta domstolen meddelade den 17 juli 2018 beslut angående omfattningen av entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel. Beslutet innebär att entreprenörens skyldighet att avhjälpa inte bara omfattar åtgärdandet av själva felet utan även arbeten för åtkomst och återställande, även om sådana arbeten avser delar som ligger utanför entreprenaden. Målet i HD gäller VVS-installationer där rörentreprenören var […]

Ny dom från Högsta förvaltnings­domstolen – ”golvpris” inte tillåtet enligt LOU

Högsta förvaltningsdomstolen fastslår i ny dom att det inte är förenligt med upphandlingslagstiftningen att i en upphandling ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå inte kommer att antas. Bakgrund I en upphandling av ett ramavtal avseende måleriarbeten 2016 hade två kommunala fastighetsbolag uppställt ett villkor angående lägsta timarvode för målare. I förfrågningsunderlaget […]

Nya allmänna bestämmelser för småhus­entreprenader – ABS 18

Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 09 – har reviderats och den uppdaterade versionen heter ABS 18. Bakom bestämmelserna står Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sverige Byggindustrier, Gar-Bo Försäkring AB samt Trä- och Möbelföretagen (TME). Liksom sin föregångare är ABS 18 avsedd att användas vid nybyggnad (och tillbyggnad) av ett småhus (en- eller tvåfamiljsbostad) där beställaren är […]

HD-beslut i fråga om säkerhets­åtgärd då entre­prenören avbrutit arbetet

I ett uppmärksammat rättsfall har prövats om en beställare i domstol kan få beslut om att entreprenören, vid äventyr av vite, måste återuppta sina entreprenadarbeten. Entreprenören hade sedan en tid avbrutit sina arbeten, men parterna var inte överens om anledningen till detta. I tingsrätten och hovrätten togs beslut om att, som säkerhetsåtgärd, förpliktiga entreprenören att […]

Hovrättsdom om kvittning av skade­ståndskrav enligt ABK 09

I en dom den 4 oktober 2017 kom Svea hovrätt med ett klargörande avseende möjligheten att erlägga betalning genom kvittning i ett konsultavtal. Målet rörde tolkningen av ABK 09 kap 5 § 8. Enligt bestämmelsen gäller att beställaren inte får hålla inne betalning som säkerhet för skadeståndskrav om konsultens försäkringsgivare bekräftat att skadeståndskravet omfattas av […]

HD-dom och löpande räkning

Den 22 november 2016 kom en klargörande dom från Högsta domstolen om bevisfördelning och beviskrav vid ersättning på löpande räkning. Domen gäller en konsumententreprenad, men den lär också få betydelse för avtal där beställaren inte är konsument. Den omtvistade entreprenaden omfattade att utföra arbeten som hade påbörjats av en annan entreprenör men inte slutförts. Arbete […]

HD-dom om enstegstätade putsfasader

Högsta domstolen meddelade den 19 mars 2015 dom i mål T 916 -13 avseende s k enstegstätade putsfasader. HD:s domslut innebär att konstruktionen med enstegstätade fasader medför att fel föreligger i entreprenaden enligt ABS 95 om entreprenören har valt konstruktionen. HD:s dom svarar dock inte på frågan om entreprenören vid val av aktuell fasadtyp har […]

HD-dom om fackmässig bedömning av okända förhållanden

Högsta domstolen meddelade den 27 januari 2015 dom i ett mål som gäller tolkning och tillämpning av AB 04 kap 1 § 8. Bestämmelsen finns också i ABT 06 kap 1 § 9 och lyder: Saknas vid tiden för avgivande av anbud uppgifter som avser arbetsområdet eller det område som berörs av entreprenaden skall förhållandena […]

Högsta domstolen om rätt till ersättning för ej avhjälpta fel

AB 04 och ABT 06 bygger på principen att fel i en entreprenad så snart som möjligt skall avhjälpas så att entreprenaden blir färdigställd. Entreprenören är skyldig – och berättigad – att avhjälpa fel (AB 04/ABT 06 kap 5 § 17). Avhjälper inte entreprenören felet får beställaren avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad. Entreprenören är dock […]