Allmänna uppdragsvillkor

Tillämplighet
Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag som Advokatbyrån Hellgren Linander KB (nedan ”Hellgren Linander” eller ”vi”) utför för sina klienter.

Utöver dessa allmänna villkor gäller Sveriges advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed samt rättegångsbalkens regler om advokater, kap 8.

Lämnande och mottagande av uppdrag
Alla uppdrag lämnas till Hellgren Linander och inte till någon enskild fysisk person som är anställd på, eller delägare i, advokatbyrån. Detta gäller även om det finns ett uttryckligt önskemål, eller avsikt, från klienten att uppdraget ska utföras av en eller flera namngivna personer. Alla Hellgren Linanders delägare och övrig personal som arbetar i uppdraget utför sina tjänster i enlighet med dessa allmänna villkor. Sådana personer har inte något personligt ansvar mot uppdragsgivaren utöver vad som kan följa av tvingande regler.

Hellgren Linander utgår ifrån att av klienten anvisade kontaktpersoner är behöriga att lämna instruktioner till advokatbyrån vad avser uppdraget.

Kommunikation
Hellgren Linander använder normalt telefon och e-post vid kommunikation med klienter och andra som berörs av ett uppdrag. Sådan kommunikation kan alltid innebära en risk ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Om klienten har särskilda önskemål om hur kommunikation ska ske i ett visst ärende bör detta meddelas.
Information om behandling av person-uppgifter finns på vår hemsida, www.advokathl.se.

Arvoden och kostnader
Om inget annat avtalats debiterar Hellgren Linander arvode på löpande räkning och i enlighet med de principer som gäller för god advokatsed. Det innebär att vid beräkningen av arvodet får beaktas vad som avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens, eller den biträdande juristens, skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter.

Utöver arvoden debiterar Hellgren Linander för kostnader och utlägg, till exempel för resor, logi och andra kostnader såsom kopieringskostnader osv. Normalt förskotterar Hellgren Linander mindre utgifter för klienternas räkning och debiterar dem i efterskott.

Om Hellgren Linander på klientens uppdrag anlitar andra rådgivare, till exempel sakkunniga eller andra externa konsulter, tillkommer dessa kostnader.

När uppgift lämnas om arvoden, kostnader eller utlägg, anges beloppen exklusive mervärdesskatt om inte annat särskilt framkommer.

I vissa fall kan Hellgren Linander begära förskott på arvode och kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer att användas för att reglera framtida fakturor.

Fakturering och betalning
Arbete som utförts av Hellgren Linander faktureras löpande, normalt dock högst en gång per månad. Större utlägg kan utöver detta komma att faktureras separat. Även i samband med ett uppdrags avslutande kan fakturering komma att ske med kortare intervall.

Om inget annat avtalats är betalningsvillkoret för Hellgren Linanders fakturor 30 dagar. Vid för sen betalning utgå dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Om klienten har rätt till ersättning ur försäkring, till exempel en rättsskyddsförsäkring, för att täcka del av Hellgren Linanders arvode har klienten trots det ansvar för att advokatbyråns arvode betalas med de belopp, och i den takt, det faktureras och förfaller till betalning. Rätten till försäkringsersättning är vanligen begränsad genom självrisk och takbelopp.

Arkivering
När ett uppdrag slutförts arkiverar Hellgren Linander de handlingar och arbetsresultat som genererats i uppdraget. Materialet arkiveras under minst den tid som följer av lag och god advokatsed. Om fråga är om omfattande material kan en arkiveringskostnad debiteras.

Ansvar och ansvarsbegränsningar
Hellgren Linanders ansvar för skada som uppdragsgivaren vållas till följd av fel eller försummelse från advokatbyråns sida vid utförande av uppdraget är begränsat till ett belopp om 40 miljoner kronor.

Hellgren Linanders ansvar ska nedsättas med belopp som den skadelidande kan erhålla ur försäkring som denne omfattas av.

Hellgren Linander ansvarar inte för någon annan rådgivare eller tredje man som anlitats inom ramen för uppdraget. Detta gäller oavsett om dessa har anlitats av Hellgren Linander eller klienten.

De inom ramen för uppdraget åstadkomna arbetsresultatet liksom vår rådgivning är framtagna endast för klientens räkning och för de angivna ändamålen. Hellgren Linander ansvarar inte för skada som uppstår vid användning av arbetsresultat eller rådgivning för annat ändamål. Hellgren Linander friskriver sig även för ansvar gentemot tredje man som förlitar sig på, eller använder sig av, arbetsresultatet eller vår rådgivning inom uppdraget.

Reklamation och krav
Om en klient är missnöjd med Hellgren Linanders tjänster och vill framställa klagomål bör detta meddelas klientansvarig delägare så snart som möjligt.

Eventuella krav ska framställas inom 60 dagar från det att klienten fått kännedom, eller bort fått kännedom, om de omständigheter som ligger till grund för kravet. Om så inte sker förlorar klienten rätten att framställa krav. Rätten att framställa krav förfaller under alla förhållanden om krav inte framställts inom 12 månader efter Hellgren Linanders senaste faktura i det uppdrag till vilket kravet hänför sig.

Tvistelösning
Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller Hellgren Linanders uppdrag ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

Utan hinder av föregående stycke har Hellgren Linander rätt att väcka talan om förfallna fordringar vid allmän domstol.

Såvitt gäller tvister mellan Hellgren Linander och en klient som är konsument äger konsumenten rätt att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd (Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm). Se vidare https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/