Verksamhetsområden

Våra verksamhetsområden

Entreprenad- och konsulträtt

Fastighetsförvaltning

Offentlig upphandling

Skadestånds- och försäkringsrätt

Tvistelösning

Utbildning

Entreprenad- och konsulträtt

En entreprenad är ett komplicerat projekt och det är sällan det ursprungligt tänkta också blir blir det slutliga resultatet. Ofta uppkommer frågor om rätt till ersättning eller tidsförlängning, skyldighet att forcera arbeten, om fel föreligger eller om vem som ansvarar för skador m.m.  

Advokatbyrån har specialistkompetens och lång erfarenhet inom området för entreprenad- och konsulträtt och biträder beställare, entreprenörer, konsulter och försäkringsbolag över hela Sverige. Vår kunskap om branschen och de förutsättningar som gäller för dess aktörer gör att vi kan lämna kvalificerad rådgivning med förståelse för våra klienters behov, såväl praktiska som affärssmässiga. Vi biträder våra klienter med bl a löpande rådgivning, upprättande av förfrågningsunderlag, hjälp inför avlämnade av anbud, avtalsförhandlingar, riktade utbildningar och tvistelösning.  

Fastighetsförvaltning

Vi företräder både fastighetsägare och entreprenörer i frågor kopplade till fastighetsförvaltning och har gedigen erfarenhet inom området. Våra medarbetare har bidragit till framtagandet av det standardavtalssystem som finns för fastighetsförvaltning, ABFF12. Vi biträder våra klienter med bl a upprättande av avtal, löpande rådgivning, riktade utbildningar och tvistelösning. Advokatbyråns jurister har med framgång processat mål rörande fastighetsförvaltning i såväl allmän domstol som i skiljeförfarande. 

Offentlig upphandling

Vi företräder såväl upphandlande myndigheter som anbudsgivare i frågor gällande offentlig upphandling, främst med koppling till bygg- och anläggningbranschen. Vår kännedom om branschen och entreprenadavtal gör att vi kan erbjuda högkvalitativ rådgivning vid offentlig upphandling av entreprenader. 

Vi biträder klienter med frågor under hela upphandlingsprocessen, som exempelvis upprättande av förfrågningar, rådgivning inför och i samband med lämnande av anbud samt agerar ombud vid överprövningar av upphandlingar.

Skadestånds- och försäkringsrätt

Advokatbyrån har specialistkompetens inom området för skadestånds- och försäkringsrätt och har lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Vi biträder såväl försäkringsbolag som försäkringstagare i dessa ärenden. 

Utöver att skadeståndsrätten innehåller många komplicerade juridiska frågeställningar, rör skadeståndsvister ofta komplicerade tekniska frågeställningar, och de gäller ofta stora ekonomiska belopp. Advokatbyråns jurister har den erfarenhet och kompetens som är nödvändig för att identifiera och utreda de frågor i tvisten som kommer att vara avgörande för utgången. Advokatbyrån anlitar och samarbetar regelmässigt med experter från såväl konsultföretag som universitet när särskild expertis i sakfrågor behövs. Advokatbyråns jurister har med framgång processat skadeståndsmål i såväl skiljenämnd  som Högsta domstolen. 

Våra jurister har vidare särskilda kunskaper avseende de försäkringar som är kopplade till entreprenadbranschen, som ansvars-, allrisk- och fullgörandeförsäkringar och har stor erfarenhet av att arbeta med dessa.

Tvistelösning

Advokatbyråns jurister har lång och gedigen erfarenhet av tvistelösning och processer i både allmän domstol och i olika typer av skiljeförfarande. Några av våra medarbetare har en bakgrund som domare i allmän domstol. Flera av advokatbyråns jurister anlitas regelmässigt som skiljedomare och ledamöter i överbesiktningsnämnder. 

Vår utgångspunkt är att i första hand hjälpa våra klienter att undvika tvister och att lösa en uppkommen tvist så tidigt som möjligt eftersom vi av erfarenhet vet att konflikter skapar en stor belastning på den bedrivna verksamheten. En viktig del av rådgivningen är att göra en korrekt riskbedömning av en tvist i syfte att rådge klienten avseende fråga om förlikning utifrån gällande förutsättningar och bevisning.

Många tvister avser komplicerade tekniska frågor och involverar inte sällan ett omfattande underlag. Det ställer bl a särskilda krav på kunskap om branschen och betydande insikter om bevisbördans placering och bevisvärdering. Där bidrar vår kännedom om entreprenadbranschen och vår erfarenhet av processer att advokatbyrån kan företräda våra klienter på bästa sätt. Advokatbyrån anlitar och samarbetar också regelmässigt med experter från såväl konsultföretag som universitet i dessa ärenden. Advokatbyråns jurister processar med framgång i såväl skiljeförfarande som allmän domstol. 

Skräddarsydda utbildningar

Våra jurister är ofta anlitade som föreläsare och kurshållare inom våra verksamhetsområden. 

Advokatbyrån genomför ofta utbildningar för företag och andra organisationer om entreprenadbranschens standardavtal.

Advokatbyrån erbjuder även skräddarsydda utbildningar till företag och andra organisationer, där utbildningens innehåll anpassas efter de önskemål och behov som finns för den specifika organisationen. 

Kontakta oss gärna vid intresse!