De nya reglerna för överprövning av upphandling

Den 1 juli 2022 trädde nya regler i kraft för överprövning av upphandling. Syftet med de nya reglerna är att processen för överprövning ska bli effektivare och mer förutsägbar. De viktigaste nyheterna är att det införts ett skyndsamhetskrav för överprövningsmål och preklusionsfrister i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt. Skyndsamhetskrav Skyndsamhetskrav för domstolarna En av nyheterna är […]

Ny AMA AF

Sedan början av året finns en ny version av AMA AF tillgänglig, AMA AF 21, som ersätter tidigare AMA AF 12. Arbetet med en ny version av AMA AF 21 har pågått sedan hösten 2019 och Advokatbyrån Hellgren Linander har deltagit i arbetet genom advokaterna Bo Linander och Mikael Lindberg. AMA AF 21 ges ut […]

EU-domstolen prövar personalliggare

EU-domstolen prövar frågan om GDPR:s tillämplighet på svenska editionsregler för att en beställare har begärt edition av personalliggare. Advokatbyrån företräder en entreprenör som i ett mål bestritt motpartens yrkande om edition. Med edition menas domstols föreläggande om att utge en handling för att motparten ska kunna använda den som bevis.  Tvisten rör krav på ersättning […]

Miljonskadestånd till följd av överträdelse av LOU

Borås tingsrätt har meddelat en dom avseende skadestånd till följd av överträdelse av LOU i form av otillåten direktupphandling. Domen har inte överklagats. Bakgrunden var följande. En upphandlande enhet hade gått ut med en upphandling av en LED-vägg till en kongresshall. Kontraktet tilldelades en leverantör. Ett annat bolag begärde överprövning av tilldelningsbeslutet varefter den upphandlande […]

Kan en obefogad hävning medföra rätt till skadestånd?

Denna fråga besvarades jakande då den nyligen var uppe till prövning i Svea Hovrätt i mål T 872-19. Dom meddelades den 27 januari 2021. Domen är överklagad. Under entreprenadtiden uppkom tvist om hur lång tidsförlängning entreprenören hade rätt till. Parterna var ense om att entreprenören hade rätt till tio veckors tidsförlängning med anledning av försenat […]

Covid-19

Covid-19 kan utgöra ett hinder och berättiga till tidsförlängning enligt AB 04/ABT 06 Covid-19 som nu är klassat som pandemi kan ha betydelse för en entreprenörs skyldighet att färdigställa en entreprenad på avtalad tid. En pandemi kan utgöra ett hinder som berättigar en entreprenör till tidsförlängning. Den relevanta bestämmelsen i den här situationen återfinns i […]

HD-beslut om entreprenörens felavhjälpande

Högsta domstolen meddelade den 17 juli 2018 beslut angående omfattningen av entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel. Beslutet innebär att entreprenörens skyldighet att avhjälpa inte bara omfattar åtgärdandet av själva felet utan även arbeten för åtkomst och återställande, även om sådana arbeten avser delar som ligger utanför entreprenaden. Målet i HD gäller VVS-installationer där rörentreprenören var […]

Ny dom från Högsta förvaltnings­domstolen – ”golvpris” inte tillåtet enligt LOU

Högsta förvaltningsdomstolen fastslår i ny dom att det inte är förenligt med upphandlingslagstiftningen att i en upphandling ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå inte kommer att antas. Bakgrund I en upphandling av ett ramavtal avseende måleriarbeten 2016 hade två kommunala fastighetsbolag uppställt ett villkor angående lägsta timarvode för målare. I förfrågningsunderlaget […]

HD-beslut i fråga om säkerhets­åtgärd då entre­prenören avbrutit arbetet

I ett uppmärksammat rättsfall har prövats om en beställare i domstol kan få beslut om att entreprenören, vid äventyr av vite, måste återuppta sina entreprenadarbeten. Entreprenören hade sedan en tid avbrutit sina arbeten, men parterna var inte överens om anledningen till detta. I tingsrätten och hovrätten togs beslut om att, som säkerhetsåtgärd, förpliktiga entreprenören att […]

Hovrättsdom om kvittning av skade­ståndskrav enligt ABK 09

I en dom den 4 oktober 2017 kom Svea hovrätt med ett klargörande avseende möjligheten att erlägga betalning genom kvittning i ett konsultavtal. Målet rörde tolkningen av ABK 09 kap 5 § 8. Enligt bestämmelsen gäller att beställaren inte får hålla inne betalning som säkerhet för skadeståndskrav om konsultens försäkringsgivare bekräftat att skadeståndskravet omfattas av […]