HD-beslut om entreprenörens felavhjälpande

Högsta domstolen meddelade den 17 juli 2018 beslut angående omfattningen av entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel. Beslutet innebär att entreprenörens skyldighet att avhjälpa inte bara omfattar åtgärdandet av själva felet utan även arbeten för åtkomst och återställande, även om sådana arbeten avser delar som ligger utanför entreprenaden.

Målet i HD gäller VVS-installationer där rörentreprenören var en av flera underentreprenörer i en delad entreprenad. Det var fråga om en totalentreprenad med tillämpning av ABT 94. Under garantitiden uppkom problem med avloppen. Det genomfördes flera besiktningar, och besiktningsmannen ansåg att rörentreprenören var ansvarig för de fel som då noterades i ledningar som var ingjutna i byggnadens golv.

Rörentreprenören bestred att det förelåg fel men gick ändå med på att utföra felavhjälpande, dock under förutsättning att beställaren svarade för de arbeten som behövdes för att komma åt de ingjutna ledningarna. Beställaren lät utföra dessa arbeten och även de arbeten som behövdes för att återställa efter felavhjälpande i ledningarna.

Beställaren väckte talan vid Malmö tingsrätt och yrkade att rörentreprenören skulle ersätta kostnaderna för åtkomst- och återställningsarbeten. Entreprenören bestred och hävdade bl.a. att sådana kostnader inte utgör avhjälpandekostnad utan en skada som regleras enligt kap. 5 § 14 i ABT 94. (I denna bestämmelse finns en begränsning till 15 % av kontraktssumman. Motsvarande regel finns numera i kap. 5 § 11 i ABT 06)

Malmö tingsrätt hänsköt den aktuella frågan till HD som meddelade prövningstillstånd.

HD konstaterar att det i ABT 94 saknas uttryckliga föreskrifter om begränsningar avseende de kostnader som beställaren efter eget avhjälpande har rätt att få ersatta. HD gör därefter en omfattande genomgång av relevanta bestämmelser i ABT 94 och hänvisar också till motsvarande regler i AB 04. Enligt HD ger bestämmelserna och avtalens struktur inte något klart besked i den aktuella frågan. HD gör därför också jämförelser med dispositiv rätt, bl.a. köplagen, och söker också ledning i andra standardavtal, även i Danmark och Norge. HD noterar att det enligt standardavtalet ABM 07 för köp av byggvaror gäller ett obegränsat ansvar för leverantören att svara för kostnader för lokalisering av felet, kostnader för åtkomst och montering av utbytt eller reparerad vara samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet (punkt 24). Denna bestämmelse motiveras i kommentar till ABM 07 med att en leverantör ska ha samma ansvar som en entreprenör.

Efter denna genomgång konstaterar HD att entreprenören även bör svara för kostnader som uppkommer i samband med ett felavhjälpande, även om kostnaderna avser arbeten utanför den egna entreprenaden. HD anser dock att detta ansvar är begränsat till åtgärder som entreprenören typiskt sett hade anledning räkna med och avhjälpandet måste dessutom vara försvarligt. Slutligen konstaterar HD att sådana kostnader avser felavhjälpandet och att det alltså inte är fråga om en skada som ska regleras enligt kap. 5 § 14 i ABT 94.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar