Hovrättsdom om kvittning av skade­ståndskrav enligt ABK 09

I en dom den 4 oktober 2017 kom Svea hovrätt med ett klargörande avseende möjligheten att erlägga betalning genom kvittning i ett konsultavtal. Målet rörde tolkningen av ABK 09 kap 5 § 8. Enligt bestämmelsen gäller att beställaren inte får hålla inne betalning som säkerhet för skadeståndskrav om konsultens försäkringsgivare bekräftat att skadeståndskravet omfattas av försäkringen. Hovrätten fastställde att bestämmelsen innebär att beställaren även saknar rätt att kvitta motfordringar avseende skadeståndskrav mot konsultens fordringar.

I en dom den 4 oktober 2017 kom Svea hovrätt med ett klargörande avseende möjligheten att erlägga betalning genom kvittning i ett konsultavtal (mål nr T 2172-17). Målet rörde tolkningen av ABK 09 kap 5 § 8.

En teknisk konsult hade mot samma beställare ingått flera olika uppdrag som reglerades av standardavtalet ABK 09. När konsulten fakturerade för utfört arbete hade beställaren inga invändningar mot fakturorna i sig, men menade att betalning hade skett genom kvittning mot ett skadeståndskrav som beställaren framställt. Skadeståndskravet avsåg ett annat uppdrag som konsulten hade utfört åt beställaren.

Konsulten menade att beställaren inte hade rätt att betala fakturorna genom kvittning och hänvisade till ABK 09 kap 5 § 8.

Enligt ABK 09 kap 5 § 8 gäller:

”Beställaren får inte, som säkerhet för krav på skadestånd, hålla inne ersättning till konsulten utöver ett prisbasbelopp efter det att konsulten genom skriftlig bekräftelse från sin försäkringsgivare visat att försäkringen omfattar det skadeståndskrav som kan komma att åläggas konsulten.”

Konsultens försäkringsgivare hade meddelat att försäkringen omfattade det skadeståndsansvar som beställaren gjorde gällande. Försäkringsbolaget hade däremot gjort invändningar om att kravet var för sent framställt. Det senare gavs ingen betydelse i målet, men kan förklara varför beställaren önskade erlägga betalning genom kvittning.

Beställaren menade att bestämmelsen i ABK 09 kap 5 § 8 inte hindrade kvittning eftersom bestämmelsens ordalydelse endast avser innehållande av ersättning. Vid kvittning genom motkrav rör det sig inte om innehållande av ersättning utan om betalning av ersättning, enligt beställaren.

Hovrätten fastslog, med utgångspunkt i bestämmelsens ordalydelse och ABK:s systematik, att ändamålet med bestämmelsen är att skadeståndskrav ska regleras genom konsultens försäkring i stället för direkt av konsulten.

Om en beställare skulle göra gällande en tvistig motfordran, som i och för sig omfattas av konsultens försäkring, blir resultatet av kvittning densamma som när en beställare innehåller betalning som säkerhet för ett skadeståndsanspråk. Enligt hovrätten innebär därför ABK 09 kap 5 § 8 hinder mot att kvittning kan ske med en fordran på skadestånd när konsultens försäkring har meddelat att försäkringen omfattar skadeståndskravet.

Det ska noteras att bestämmelsen i ABK 09 kap 5 § 8 endast avser innehållande av betalning (och kvittning) som säkerhet för skadeståndskrav. Om en beställare har andra krav än skadeståndskrav mot en konsult utgör bestämmelsen alltså inte hinder mot att betalning sker genom kvittning.

Hovrättens dom har överklagats till Högsta domstolen. För att överklagandet ska tas upp till prövning krävs prövningstillstånd.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar