Miljonskadestånd till följd av överträdelse av LOU

Borås tingsrätt har meddelat en dom avseende skadestånd till följd av överträdelse av LOU i form av otillåten direktupphandling. Domen har inte överklagats.

Bakgrunden var följande. En upphandlande enhet hade gått ut med en upphandling av en LED-vägg till en kongresshall. Kontraktet tilldelades en leverantör. Ett annat bolag begärde överprövning av tilldelningsbeslutet varefter den upphandlande enheten självmant valde att avbryta upphandlingen med hänvisning till att förfrågningsunderlaget varit otydligt. Efter att upphandlingen avbrutits valde den upphandlande enheten att utan föregående annonsering under ett års tid hyra en LED-vägg. Den leverantör som vunnit den avbrutna upphandlingen ansökte om överprövning av hyresavtalets giltighet. Förvaltningsrätten ogiltigförklarade hyresavtalet.

I skadeståndsmålet i tingsrätten var det ostridigt att hyresavtalet som ogiltigförklarats var en otillåten direktupphandling. Den fråga som tingsrätten hade att ta ställning till var om överträdelsen mot LOU i form av otillåten direktupphandling resulterat i en ersättningsgill skada för käranden. Käranden var den leverantör som vunnit den avbrutna upphandlingen och som även ansökt om och fått hyresavtalet ogiltigförklarat.

Tingsrätten började med att konstatera att det av LOU följer att en upphandlande myndighet som inte följt bestämmelserna i LOU ska ersätta den leverantör som därigenom drabbats av skada. Vidare angav tingsrätten att förutsättningarna för skadestånd är att överträdelsen av bestämmelserna i LOU är tillräckligt klar, att det finns ett direkt orsakssamband och att käranden visat att bolaget sannolikt skulle ha lämnat ett anbud och ha haft en realistisk möjlighet att få kontraktet.  

Tingsrätten fann att den otillåtna direktupphandlingen var en tillräckligt klar överträdelse för att grunda skadeståndsskyldighet. Frågan om det fanns orsakssamband mellan den uppkomna skadan och den felaktiga upphandlingen prövades av tingsrätten utifrån ett hypotetiskt händelseförlopp som bedömdes utifrån en närliggande och rimlig händelseutveckling. För det fall det hade varit en annonserad upphandling av ett temporärt avtal skulle det innehållsmässigt ha motsvarat det ogiltigförklarade hyresavtalet. Vidare bedömde tingsrätten att käranden visat att bolaget sannolikt skulle ha lämnat anbud för det fall uthyrningen av LED-väggen skulle ha föregåtts av en annonserad upphandling. Slutligen kom tingsrätten fram till att bolaget skulle ha haft en realistisk möjlighet att tilldelas kontraktet bl a mot bakgrund av att bolaget hade visat att det hade kunnat tillhandahålla den LED-vägg som efterfrågats, att bolaget vunnit den första upphandlingen och att bolaget vunnit en liknande upphandling avseende hyra av en LED-vägg till Göteborgsoperan.

Följden av att förutsättningarna var uppfyllda var att den upphandlande enheten var skyldig att betala skadestånd. Käranden hade yrkat skadestånd avseende utebliven vinst om drygt en miljon kronor. Skadeståndet bestämdes fullt ut till vad bolaget hade begärt.

Rättsfallet – förvisso endast ett tingsrättsfall – är ett bra exempel på förutsättningar för skadestånd till följd av överträdelse av LOU när upphandlingsförfarande inte har inletts. Överträdelsen var tydlig och käranden hade bra bevisning. Det sistnämnda ska inte underskattas utan är avgörande för att få framgång i vilken tvist det än vara må.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar