EU-domstolen prövar personalliggare

EU-domstolen prövar frågan om GDPR:s tillämplighet på svenska editionsregler för att en beställare har begärt edition av personalliggare.

Advokatbyrån företräder en entreprenör som i ett mål bestritt motpartens yrkande om edition. Med edition menas domstols föreläggande om att utge en handling för att motparten ska kunna använda den som bevis. 

Tvisten rör krav på ersättning för utfört arbete. Beställaren begärde att entreprenören skulle föreläggas att utge personalliggaren i syfte att motbevisa antalet arbetade timmar. Entreprenören motsatte sig yrkandet med hänvisning till reglerna i GDPR samt anförde att personalliggarens huvudsakliga syfte är att motverka ekonomisk brottslighet och att det därför skulle strida mot GDPR att personuppgifter i personalliggaren gjordes offentliga.

Tingsrätten och hovrätten biföll editionsyrkandet. Entreprenören överklagade till Högsta domstolen som meddelade prövningstillstånd. HD kommer nu att avgöra om editionsplikt föreligger av personalliggaren.

GDPR-förordningen är en bindande rättsakt beslutad av EU. En utgångspunkt inom EU-rätten är principen om processuell autonomi, vilket innebär att medlemsstaterna tillämpar nationell processrätt vid prövning av talan som grundar sig i EU-rättsliga bestämmelser. HD konstaterade i ett preliminärt beslut att det inte var klart hur tillämpningen av GDPR ska tolkas beträffande de svenska processbestämmelserna om edition. HD ansåg därför att det fanns skäl att begära ett förhandsavgörande i denna fråga från EU-domstolen.

Parterna har fått möjlighet att yttra sig med anledning av HD:s begäran om förhandsavgörande. Vi har för vår klients räkning redovisat varför det står i strid med GDPR att lämna ut personalliggaren. Det återstår nu för EU-domstolen att ta ställning i denna principiellt viktiga fråga för byggsektorn.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar