Inlägg av Sandra Carlsson

De nya reglerna för överprövning av upphandling

Den 1 juli 2022 trädde nya regler i kraft för överprövning av upphandling. Syftet med de nya reglerna är att processen för överprövning ska bli effektivare och mer förutsägbar. De viktigaste nyheterna är att det införts ett skyndsamhetskrav för överprövningsmål och preklusionsfrister i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt. Skyndsamhetskrav Skyndsamhetskrav för domstolarna En av nyheterna är […]

Advokatbyrån Hellgren Linander söker biträdande jurister

Advokatbyrån Hellgren Linander är en affärsjuridisk advokatbyrå med specialistkompetens inom entreprenad- och konsulträtt. Vi är en ledande byrå inom vårt område och de flesta av våra klienter är verksamma i bygg- och fastighetsbranschen. Vårt kontor är beläget på Karlavägen 100 A i Stockholm. Vi arbetar bl.a. med avtalsskrivning, löpande rådgivning under entreprenadprojekt samt tvister i domstol och […]

Ny AMA AF

Sedan början av året finns en ny version av AMA AF tillgänglig, AMA AF 21, som ersätter tidigare AMA AF 12. Arbetet med en ny version av AMA AF 21 har pågått sedan hösten 2019 och Advokatbyrån Hellgren Linander har deltagit i arbetet genom advokaterna Bo Linander och Mikael Lindberg. AMA AF 21 ges ut […]

EU-domstolen prövar personalliggare

EU-domstolen prövar frågan om GDPR:s tillämplighet på svenska editionsregler för att en beställare har begärt edition av personalliggare. Advokatbyrån företräder en entreprenör som i ett mål bestritt motpartens yrkande om edition. Med edition menas domstols föreläggande om att utge en handling för att motparten ska kunna använda den som bevis.  Tvisten rör krav på ersättning […]

Miljonskadestånd till följd av överträdelse av LOU

Borås tingsrätt har meddelat en dom avseende skadestånd till följd av överträdelse av LOU i form av otillåten direktupphandling. Domen har inte överklagats. Bakgrunden var följande. En upphandlande enhet hade gått ut med en upphandling av en LED-vägg till en kongresshall. Kontraktet tilldelades en leverantör. Ett annat bolag begärde överprövning av tilldelningsbeslutet varefter den upphandlande […]

Kan en obefogad hävning medföra rätt till skadestånd?

Denna fråga besvarades jakande då den nyligen var uppe till prövning i Svea Hovrätt i mål T 872-19. Dom meddelades den 27 januari 2021. Domen är överklagad. Under entreprenadtiden uppkom tvist om hur lång tidsförlängning entreprenören hade rätt till. Parterna var ense om att entreprenören hade rätt till tio veckors tidsförlängning med anledning av försenat […]