HD-dom om enstegstätade putsfasader

Högsta domstolen meddelade den 19 mars 2015 dom i mål T 916 -13 avseende s k enstegstätade putsfasader.

HD:s domslut innebär att konstruktionen med enstegstätade fasader medför att fel föreligger i entreprenaden enligt ABS 95 om entreprenören har valt konstruktionen.

HD:s dom svarar dock inte på frågan om entreprenören vid val av aktuell fasadtyp har avvikit från kravet på fackmässighet och därmed varit vårdslös. Enligt ABS 95 kap 5 § 7, ansvarar entreprenören efter garantitidens utgång endast för väsentligt fel som har sin grund i vårdslöshet. Det måste därför till ytterligare prövning i HD för att fastställa om entreprenören har något ansvar.

HD har därför vidgat prövningstillståndet till att omfatta dels frågan om entreprenörens ansvar är begränsat i enlighet med ABS 95 kap 5 § 7, dels frågan om överlåtelseförbudet i entreprenadavtalen är bindande för andrahandsköparna.

Det kan noteras att entreprenören redan i tingsrätten (tingsrättens dom sid 14) vitsordat att fråga är om väsentligt fel om tingsrätten skulle finna att konstruktionen inte var fackmässig vid i målet relevanta tidpunkter. Vid HD:s kommande prövning är alltså den intressanta frågan om det föreligger vårdslöshet.

Bakgrund

34 fastighetsägare yrkade i tingsrätten att Myresjöhus AB (”Myresjöhus”) skulle förpliktas att avhjälpa fel och skador i deras respektive fastighet. 11 fastighetsägare var s k ”andrahandsköpare”, dvs de hade inte själva ingått avtal med Myresjöhus utan hade förvärvat fastigheterna av personer som ingått dessa avtal.

Fastigheterna ligger i ett bostadsområde som kallas Erlandsdal i Svedala kommun i Skåne. De ursprungliga fastighetsägarna tecknade i samband med förvärvet ett totalentreprenadkontrakt med Myresjöhus avseende uppförande av hus på respektive fastighet. För entreprenadkontrakten gällde ABS 95. I entreprenadkontrakten fanns ett s k överlåtelseförbud, dvs kontraktet fick inte av någondera parten överlåtas på annan utan den andre partens godkännande. Husen uppfördes under åren 1999-2003. Den sista slutbesiktningen hölls i april 2003.

Enligt ABS 95 kap 4 § 4 gäller en garantitid om två år. Efter utgången av garantitiden ansvarar entreprenören enligt ABS 95 kap 5 § 7 för väsentligt fel om felet har sin grund i vårdslöshet av entreprenören.

År 2009 och 2011 ägde det rum besiktningar, varefter påstådda skador och fel reklamerades av fastighetsägarna till Myresjöhus.

Domarna gäller frågan om tolkningen av ABS 95 vad gäller förekomst av fel. I ABS 95 kap 2 § 6 anges följande av intresse i nu aktuellt fall.
”Fel skall anses föreligga:
a) om resultatet av entreprenörens arbete avviker från vad som avtalats i fråga om konstruktion, utförande, mängd eller på annat sätt; eller
b) om resultatet av entreprenörens arbete inte motsvarar krav på fackmässighet enligt § 1 i detta kapitel, även om avvikelsen beror på olyckshändelse under entreprenadtiden eller därmed jämförlig händelse.
Hovrättens dom

Hovrätten fann, i likhet med tingsrätten, att fastighetsägarna visat att husen vid tidpunkten för besiktningarna varit behäftade med skador/fel. Hovrätten ansåg också liksom tingsrätten att felen var väsentliga. Hovrätten ansåg dock inte att detta konstaterande innebar att ”fel” även förelåg i den mening som avses i ABS 95 kap 2 § 6. Hovrätten gjorde i ansvarsfrågan en särskilt prövning.

När det gäller frågan om Myresjöhus, i egenskap av entreprenör, skulle svara för felen prövade hovrätten först – med utgångspunkt i ABS 95 kap 2 § 6 – om resultatet av entreprenörens arbete motsvarade krav på fackmässighet.

Beträffande fasadens konstruktion konstaterade hovrätten att användningen av enstegstätade fasader var den förhärskade tekniken vid nyproduktion av bostäder under den aktuella tiden. Inget hade framkommit i målet som visade att byggbranschen eller Myresjöhus specifikt skulle ha haft någon kunskap om att metoden var riskfylld. Det var inte visat att det var fråga om en fasadlösning som Myresjöhus själva hade utvecklat eller att Myresjöhus skulle ha tagit del i utformningen av den tekniska lösningen. Allmän vetskap om det förhållandet kom, enligt hovrätten, branschen till kännedom i början av 2007.

Mot denna bakgrund fann hovrätten sammantaget att Myresjöhus agerat fackmässigt och att någon vårdslöshet inte kunde läggas bolaget till last vid valet av den enstegstätade fasadkonstruktionen.

När det gäller frågan om fastigheterna avvek från vad som hade avtalats så uttalade hovrätten att den som förvärvar ett småhus, särskilt när fråga är om nybyggda hus, i normala fall måste kunna förvänta sig att ”husen är allmänt funktionsdugliga och inte har några särskilda brister som gör dem mindre lämpliga till bostäder eller som bereder de boende betydande olägenheter. Husen skall ha vissa kärnegenskaper och omfattande fukt- och mögelskador är sådant som normalt sett inte skall behöva tolereras.”. Hovrätten fann dock att en förutsättning för att en näringsidkare skall kunna åläggas skadeståndsansvar när det finns brister rörande kärnegenskaper är att det föreligger bristande fackmässighet och försummelse, varför denna prövning – enligt hovrätten – saknade självständig betydelse.

När det gäller de s k andrahandsköparna ansåg hovrätten, liksom tingsrätten, att deras talan inte kunde bifallas då de inte hade ett avtal med Myresjöhus då överlåtelseförbudet var giltigt.

Högsta domstolen

Med utgångspunkt i hovrättens bedömning beträffande förekomsten av fuktskador och högt fuktinnehåll meddelade HD prövningstillstånd i fråga om fel ska anses föreligga i entreprenaden genom att entreprenören har använt sig av konstruktion med putsad enstegstätad fasad, dvs utifrån vad som anges i ABS 95 kap 2 § 6 a). Prövningstillståndet var således ytterst begränsat.

Till skillnad från hovrätten valde HD att vid prövningen av felsansvaret först pröva vad som har avtalats mellan parterna (ABS 95 kap 2 § 6 a) innan HD prövade om resultatet av entreprenörens arbete motsvarade krav på fackmässighet (ABS 95 kap 2 § 6 b).

HD utgick vid denna sin bedömning från ABS 95 kap 1 § 2, vari förskrivs att den part som har tillhandahållit handlingar jämte däri angivna konstruktioner svarar för riktigheten av dem. HD tillägger att ”Med detta avses att en angiven konstruktion skall vara lämplig för sitt avsedda ändamål (jfr NJA 2009 s 388 om motsvarande bestämmelse i AB 72 kap 1 § 9). När det som här rör sig om en totalentreprenad och alltså entreprenören svarar för projekteringen har entreprenören ett sådant funktionsansvar. Det svarar mot hur bestämmelsen i ABS 95 kap 2 § 6 a) är att förstå. Av det föregående följer att regleringen i ABS 95 innebär att en entreprenör kan komma att ha ett felansvar, trots att han har utfört arbetet fackmässigt. Det rör sig här om en riskfördelning som följer av parternas avtal och övriga omständigheter, en riskfördelning som är särskilt motiverad på konsumentområdet.”

Sammanfattningsvis konstaterade HD i sin dom att ”Den angivna risken för problem med mögel, röta och dålig lukt innebär att konstruktionen inte är lämplig för sitt avsedda ändamål. Resultatet av entreprenörens arbete svarar därför inte mot vad beställaren med fog har kunnat förutsätta med hänsyn till omständigheterna. Därmed föreligger det ett fel i entreprenaden enligt bestämmelsen i ABS 95 kap 2 § 6 a). Det saknas då anledning att ta ställning till om resultatet motsvarar kravet på fackmässighet och om fel därför föreligger också enligt punkten b) i samma paragraf.”.

HD har alltså konstaterat att det utgör ett fel i entreprenaden om entreprenören har valt att använda konstruktionen med enstegstätad putsfasad. Om reklamation skett inom garantitiden lär därför entreprenören bli ansvarig.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar