Högsta domstolen om rätt till ersättning för ej avhjälpta fel

AB 04 och ABT 06 bygger på principen att fel i en entreprenad så snart som möjligt skall avhjälpas så att entreprenaden blir färdigställd. Entreprenören är skyldig – och berättigad – att avhjälpa fel (AB 04/ABT 06 kap 5 § 17). Avhjälper inte entreprenören felet får beställaren avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad. Entreprenören är dock inte skyldig att avhjälpa oväsentliga fel där kostnaderna för ett avhjälpande inte står i proportion till felets betydelse i den mening som avses i AB 04 kap 5 § 18 (vilken motsvarar ABT 06 kap 5 § 19). Beträffande sådana fel skall i stället värdeminskningsavdrag göras.

Högsta domstolen har i en nyligen meddelad dom (2014-12-23 i mål T 511-13) avgjort vad som gäller om det föreligger ett väsentligt fel som entreprenören vägrar att avhjälpa och beställaren inte vill eller kan avhjälpa.

Har beställaren rätt till värdeminskningsavdrag?

HD konstaterar att AB 04 kap 5 § 18/ABT 06 kap 5 § 19 inte kan ges den tolkningen att rätt till värdeminskningsavdrag föreligger för fel som är väsentliga. Bestämmelserna gäller bara oväsentliga fel där kostnaden inte står i proportion till avhjälpandekostnaden.

Har beställaren rätt till ersättning för uppskattad avhjälpandekostnad?

I målet gjorde entreprenören gällande att beställaren först måste avhjälpa felet för att ha rätt till ersättning av entreprenören. HD tolkar emellertid bestämmelsen (kap 5 § 17) i ljuset av rättsregler på närliggande rättsområde (köprätten) och konstaterar att presumtionen är att beställaren avser att avhjälpa felet och att beställaren därför har rätt till skadestånd av entreprenören motsvarande en beräknad avhjälpandekostnad.

HD var starkt oenig. Tre av de fem justitieråden hade delvis olika reservationer till domen. Likaså hade författarna till AB 04 och ABT 06 Byggandets Kontraktskommitté (BKK) redovisat två olika uppfattningar i ett yttrande i saken till HD.

HD har idag meddelat dom i ett annat mål som gäller frågan om tolkning av AB 04 kapitel 1 § 8 och den fackmässiga bedömning som entreprenören har att göra om det saknas uppgifter eller om det finns uppgifter och dessa är oklara eller ofullständiga. Vi återkommer snarast om den domen i ett nyhetsbrev.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar