Svea hovrätt har i en i en nyligen avkunnad dom satt fokus på en fråga som ofta kommer inför vår bedömning: Vilken inverkan på entreprenörens rätt till betalning har det om parterna frångår den ordning för beställning av ÄTA-arbete som har bestämts i kontraktshandlingarna?

Det kan konstateras att det i praktiskt taget varje entreprenad förekommer ÄTA-arbete. Ofta har parterna olika uppfattning om regleringen av dessa arbeten. När beställaren har invändningar mot entreprenörens ÄTA-krav går dessa ofta ut på att det aktuella arbetet egentligen utgör kontraktsarbete, att arbetet inte är beställt eller att den ekonomiska regleringen ska gå till på ett annat sätt än vad entreprenören anser. Oavsett vilka invändningar beställaren har mot entreprenörens krav är det vanligt att beställaren dessutom invänder att arbetet inte har beställts på det sätt som har bestämts i kontraktet. Med andra ord invänder beställaren att formalia kring beställningen av ÄTA-arbetet inte har följts och gör gällande att entreprenören därför saknar rätt till ersättning utöver kontraktssumman för arbetet.

Formalian kring beställning av ÄTA-arbete skiljer sig naturligtvis åt mellan olika entreprenader. Det finns dock några gemensamma nämnare. Utgångspunkten i både AB 04 och ABT 06 är att det är parternas ombud som äger rätt att företräda parten i entreprenaden och ingå bindande överenskommelser. Den grundläggande förutsättningen är således att det är beställarens ombud som har rätt att beställa ÄTA-arbete. I AB 04 föreskrivs vidare att ÄTA-arbete ska beställas skriftligt och att entreprenören ska underrätta beställaren om s.k. likställda ÄTA-arbeten. Även ABT 06 innehåller regler om entreprenörens underrättelseskyldighet om ÄTA-arbete. I AF-delen är det dessutom vanligt att beställaren för in andra bestämmelser med skärpta rutiner kring beställningen av ÄTA-arbete.

Det är inte ovanligt att parterna av olika skäl frångår det system för beställning av ÄTA-arbete som föreskrivs i kontraktshandlingarna. Exempelvis sker detta genom att annan än ombudet beställer ÄTA-arbete och att ÄTA-arbete beställs muntligt. Vad ska då gälla när arbetet inte är beställt av beställarens ombud utan av en projektledare eller arbetschef som inte är ombud i entreprenaden, när ÄTA-arbete har beställs muntligt trots att det finns ett skriftlighetskrav i kontraktet eller när man har frångått de skärpta rutinerna i AF-delen kring beställning av ÄTA-arbete? Svaret på dessa frågor kräver en bedömning i det enskilda fallet. När man överväger frågeställningarna behöver man dock ha klart för sig att det som är bestämt i kontraktet inte är skrivet i sten. Eftersom det råder avtalsfrihet står det parterna fritt att komma överens om en annan ordning för beställning av ÄTA-arbete än vad som föreskrivs i kontraktet.

Bakgrunden till tvisten i Svea hovrätts mål nr T 8695-09 är följande. Andersson Company gav i maj 2004 NCC i uppdrag att på totalentreprenad utföra mark- och finplaneringsarbeten. Andersson Company utsåg ett ombud för entreprenaden. Enligt kontraktet skulle NCC skriftligen underrätta Andersson Company när det uppstod behov av ÄTA-arbete och Andersson Company skulle skriftligen bekräfta arbetet innan det påbörjades. Vid sin prövning kom tingsrätten fram till att parterna hade tillämpat en annan ordning. Om det blev aktuellt med ett ÄTA-arbete kontaktade NCC Andersson Companys arbetschef eller platschef och diskuterade ÄTA-arbetet. Härefter fördes arbetet upp i en ÄTA-journal som överlämnades i förväg till arbetschefen och platschefen inför de kvartalsvisa ekonomimötena. Från Andersson Companys sida närvarade arbetschefen och platschefen vid ekonomimötena. Vid mötena diskuterades tillkommande och avgående arbeten samt prisnivån för arbetena. Om ett arbete godkändes av Andersson Companys platsledning fördes ett OK in i ÄTA-journalen. Arbetschefen och platschefen fick var sin kopia av ÄTA-journalen efter mötet. Tingsrätten noterar särskilt att arbetschefen var den som hade undertecknat entreprenadkontraktet.

NCC argumenterade för att Andersson Company genom sitt agerande godtagit den ändrade ordningen för beställning av ÄTA-arbete och godtagit att arbetschefen och platschefen hade behörighet att beställa ÄTA-arbete på det sätt som skedde.

Såväl tingsrätten som hovrätten gick på NCC:s linje. Tingsrätten kom fram till att parterna hade ett fungerande system för beställning av ÄTA-arbete och att parterna härigenom skulle anses ha kommit överens om ett avsteg från skriftlighetskravet för beställningar. Mot bakgrund av omständigheterna i målet fann tingsrätten dessutom att arbetschefen var behörig att beställa ÄTA-arbete. Hovrätten konstaterar i sin dom ”Det system som tillämpats avviker visserligen från vad som stadgas i parternas skriftliga avtal, men något hinder att frångå det skriftliga avtalet föreligger naturligtvis inte om parterna är överens om en annan ordning.” NCC tillerkändes därför rätt till särskild ersättning för de aktuella ÄTA-arbetena.

I målet kom således både tingsrätten och hovrätten fram till att parterna hade kommit överens om att frångå regleringen i kontraktet genom att tillämpa ett annat system för beställning av ÄTA-arbete. Eftersom det råder avtalsfrihet kan parterna självfallet fritt avtala om en annan ordning än vad som föreskrivs i kontraktshandlingarna. Det framstår måhända inte som lika självklart att parterna kan anses ha träffat en överenskommelse genom sitt sätt att handla. Det aktuella rättsfallet uppmärksammar detta förhållande. Såväl beställare som entreprenör bör därför ha i åtanke att deras agerande under entreprenaden kan leda till att en överenskommelse anses träffad mellan parterna.

Det kan nämnas att advokat Robin Lundgren här på advokatbyrån i sin nyss publicerade bok ”Paragrafer för praktiker” tar upp den aktuella frågeställningen och andra näraliggande frågeställningar. I boken behandlas grunderna i entreprenadrätten och avtalsrätten. Vidare lämnas vissa allmänna råd och rekommendationer till framförallt entreprenören om hur han bör agera när anbud lämnas, avtal träffas och entreprenaden genomförs. Exempelvis lämnas förslag på hur entreprenören bör agera när beställaren inte följer den ordning för beställning av ÄTA-arbete som föreskrivs i kontraktshandlingarna.