Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft. Lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om försörjningssektorerna (LUF) ersatte de tidigare lagarna. Den tredje lagen – lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är däremot helt ny. I gamla LOU finns några bestämmelser om vad som gäller för byggnadskoncessioner men däremot ingenting om tjänstekoncessioner. Dessa har fram till nu varit helt oreglerade och inte möjliga att överpröva.

Nedan redogörs för några av de viktigaste förändringarna i nya LOU.

Uppdelning av kontrakt och maximalt omsättningskrav
I syfte att underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud i offentliga upphandlingar har regler om uppdelning av kontrakt införts. Om den upphandlande myndigheten (UM) väljer att inte dela upp ett kontrakt i delar ska det dokumenteras och motiveras.

En annan nyhet är att omsättningskravet i en upphandling maximalt får uppgå till två gånger kontraktets värde.

De nya bestämmelserna om uppdelning av kontrakt och omsättningskrav borde gynna små och medelstora företag och även UM som borde få in fler och bättre anbud. De nya reglerna bör därför innebära ”win – win” för UM och leverantörer.

Förfarandena
En viktig nyhet är att möjligheterna att använda sig av förhandlat förfarande med föregående annonsering har utökats. Enligt nya LOU får förfarandet användas i flertalet fall utom när det är fråga om mer standardiserade varor, tjänster eller byggentreprenader.

Ramavtal
En nyhet när det gäller ramavtal är att de uttryckligen är möjligt att ”blanda” tilldelning enligt fördelningsnyckel och tilldelning efter förnyad konkurrensutsättning.

Elektroniska upphandlingar
Enligt de nya reglerna är det obligatoriskt att genomföra upphandlingar elektroniskt. Nyheten kommer inte innebära någon avsevärd förändring av hur det redan fungerar i praktiken.

Prövning av leverantörer
När det gäller uteslutning och kvalificering av leverantörer har det införts flera nya bestämmelser. Nya obligatoriska uteslutningsregler har införts om leverantören gjort sig skyldig till terrorism och människohandel. Det har också tillkommit ett antal nya frivilliga uteslutningsgrunder. Bland annat har det tydliggjorts att leverantörer som tidigare allvarligt brustit vid utförandet av ett offentligt kontrakt får uteslutas. En leverantör kan numera också uteslutas om det genom dom är fastställt att han inte har betalt skatter eller socialförsäkringsavgifter.

I syfte att förenkla administrationen för både UM och leverantörer har det införts ett helt nytt system med preliminär egenförsäkran av leverantörer (ESPD) där leverantören ska försäkra att någon uteslutningsgrund inte föreligger. UM är skyldig att godta en sådan försäkran.

En annan nyhet som hänger samman med skyldigheten att godta egenförsäkran är att UM är skyldig att kontrollera om det föreligger grund för uteslutning av den vinnande leverantören. Kontrollen innebär bl.a. att UM ska begära in dokument som visar att grund för uteslutning saknas. Tidigare fanns ingen uttrycklig skyldighet att göra sådan kontroll. För det fall annans kapacitet åberopas måste kontroll göras även beträffande det företaget.

Vad gäller kontrollen av om leverantören har begått brott ska den i första hand ske genom att UM begär ett ”utdrag ur ett brottsregister”. Det finns dock i dag inget svenskt registerutdrag som är anpassat för de brott som ska kontrolleras enligt LOU.

Det har också införts en möjlighet till självsanering. Leverantören ska få tillfälle att yttra och försvara sig innan UM fattar beslut om uteslutning.

Onormalt låga anbud
Enligt de nya reglerna ska UM begära att en leverantör förklarar ett anbud som förefaller vara onormalt lågt och om en godtagbar förklaring inte kan lämnas så ska anbudet förkastas. Tidigare fanns det en möjlighet men ingen skyldighet för UM att göra detta. Syftet med den hårdare regleringen är att komma till rätta med svart arbetskraft.

Regler för ändringar av kontrakt
Huvudregeln för upphandlande kontrakt och ramavtal är att dessa inte får ändras utan att det genomförs en ny upphandling. I den nya lagen har införts vissa begränsade undantag från huvudregeln.

Nya LUF
Vad som angivits ovan om krav på elektronisk upphandling, prövning av leverantörer, onormalt låga anbud och regler för ändringar av kontrakt gäller även nya LUF. I övrigt kan sägas om nya LUF att konkurrenspräglad dialog har införts som upphandlingsförfarande och att en uttrycklig bestämmelse införts om att ett ramavtal som huvudregel ska begränsas till åtta år.