Vi har i tidigare Nyhetsbrev informerat om bygg- och anläggningssektorns nya avtalssystem, främst om nyheterna i standardavtalen AB 04 och ABT 06. I detta Nyhetsbrev lämnas information om standardavtalet ABM 07 och AMA AF Köp 08.

ABM 07 har utarbetats av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och Byggmaterialindustrierna. Byggmaterialindustrierna är ett nätverk av olika leverantörsorganisationer inom byggsektorn.

ABM 07 är avsedda för köp av byggvaror för yrkesmässig byggverksamhet. Bestämmelserna är därför så långt möjligt anpassade till standardavtalen för entreprenader. Den viktigaste anpassningen gäller leverantörens garanti- och felansvar (punkterna 20 och 24).

Vid leverans till en entreprenad räknas ansvars- och garantitiderna från den dag då entreprenaden är godkänd och således inte från varans avlämnande. Ansvarstiden är 10 år och garantitiden 5 år. Ansvars- och garantitiderna löper dock ut senast 11 resp 6 år efter varans avlämnande.

Om säljaren är ansvarig för fel i varan är han även skyldig att ersätta skada som uppkommer genom felet. Säljarens ersättningsskyldighet är beloppsbegränsat. Begränsningen gäller dock inte sådana kostnader som omfattas av entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel i entreprenaden – kostnader för lokalisering av felet, kostnader för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet.

Bland övriga nyheter i ABM 07 kan noteras att skyddet för anbudsgivarens egna förslag har utökats (punkt 5). Köpare som utan medgivande använder anbudsgivares förslag skall utge skadestånd. Vidare har införts en helt ny bestämmelse om att säljaren senast i samband med leverans skall tillhandahålla erforderliga montage-, drift-, skötsel- och underhållsinstruktioner (punkt 6). I punkt 8 har införts en ny bestämmelse om att alla personer som befinner sig på, eller levererar till, en byggarbetsplats är skyldiga att bära namnbricka samt ha giltig legitimation.

Motsvarande regel finns i standardavtalen för underentreprenader.

Reglerna om mottagningskontroll vid leverans till en entreprenad har justerats så att mottagningskontrollen delats upp i tre steg. Den första kontrollen skall göras när varan överlämnas till köparen och omfattar endast avstämning mot följesedel samt kontroll avseende utifrån synliga fel. Syftet med denna kontroll är att undersöka om det förekommer hanteringsskador. Den andra kontrollen skall göras när varan avemballeras och före montage. Då skall kontrolleras om det finns synliga skador eller uppenbara fel. Med uttrycket ”uppenbara” avses att felen skall klart framgå utan en närmare kontroll i avtalshandlingar. Det tredje steget i mottagningskontrollen genomförs i samband med slutbesiktningen.

Den som vill veta mer om ABM 07 rekommenderas att hos svensk Byggtjänst beställa boken ”Kommentarer till ABM 07”, författad av advokat Bo Linander och chefsjuristen Åke Rådberg. Svensk Byggtjänst har med anledning av ABM 07 gett ut en ny handbok för upprättande av Administrativa föreskrifter för varuköp, AMA AF Köp 08. Där har också gjorts anpassningar till motsvarande handbok för entreprenader AMA AF 07.