I början av december beslutade riksdagen om att införa krav på att föra personalliggare på byggarbetsplatser i Sverige. Syftet är att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

De nya bestämmelserna införs i skatteförfarandelagen (2011:1244) och börjar gälla den 1 januari 2016. Eftersom reglerna – med något undantag – kommer att gälla för även pågående projekt bör de beaktas vid upphandlingar under 2015.

Bestämmelserna innebär skyldigheter både för byggherrar och entreprenörer.

I korthet innebär bestämmelserna att byggherren ska anmäla till Skatteverket innan byggverksamhet på arbetsplatsen påbörjas. Han ska även tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras. Entreprenören ska föra personalliggaren och löpande dokumentera personuppgifter för alla personer som är verksamma på arbetsplatsen. Personer som bara under kortare tid lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel behöver dock inte dokumenteras i liggaren.

Byggherrens skyldigheter kan genom skriftligt avtal överlåtas till en entreprenör som fått i uppdrag att självständigt ansvara för arbetets utförande, t.ex. en generalentreprenör. Vid delad entreprenad är det inte möjligt för byggherren att överlåta ansvaret och det är inte heller möjligt att överlåta ansvaret till en underentreprenör.

Personalliggaren ska hållas tillgänglig för Skatteverket på arbetsplatsen. Skatteverket ska kunna göra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatser för att kontrollera personalliggaren och har då även rätt att begära att personer som arbetar på platsen styrker sin identitet. Om skyldigheterna inte fullgörs kan Skatteverket ta ut en kontrollavgift. Vid brister avseende personalliggaren är avgiften 10 000 kr per kontrolltillfälle plus 2 000 kr för varje person som vid kontrollen är verksam och inte dokumenterad i en tillgänglig liggare.

Undantag från skyldigheten ska gälla om byggherren är en privatperson eller om den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på arbetsplatsen kan antas uppgå till högst fyra prisbasbelopp