Den 1 januari 2009 gjordes en hel del ändringar i reglerna om arbetsmiljö för byggnads- och anläggningsarbete. Vi har kommenterat ändringarna i tidigare Nyhetsbrev.

Svensk Byggtjänst har nu tagit fram AMA-texter som är anpassade till de nya reglerna, se bilaga 1. Texterna kommenteras nedan.

AFC/D.242

Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden I de nya arbetsmiljöreglerna betonas mer än tidigare att arbetsmiljöfrågor skall beaktas redan i planeringsoch projekteringsskedet. Arbetsmiljöplan skall upprättas redan i detta skede. Den som är byggarbetsmiljö-samordnare för planering och projektering (BAS-P) svarar för att planen upprättas.

Det praktiska arbetet med att upprätta planen kan liksom tidigare delegeras. Upprättandet av planen kan dock inte längre delegeras till en utförandeentreprenör eftersom planen skall upprättas redan i planerings- och projekteringsskedet. Däremot kan en utförandeentreprenör uppdras att genomföra anpassningar i arbetsmiljöplanen eller tillhandahålla underlag härför. Vid totalentreprenad kan entreprenören också få uppdrag att upprätta arbetsmiljöplanen.

AFC/D.364

Samordning av arbetarskydd Reglerna om samordning av arbetarskydd har utgått, och denna föreskrift skall därför inte längre åberopas.

AFC/D.3641

Ansvar för byggarbetsmiljö Under denna nya kod och rubrik hänvisas till de nya reglerna i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2008:16. En av de stora nyheterna är att en självständig uppdragstagare kan överta hela eller delar av byggherrens arbetsmiljöansvar. För att överlåtelsen skall vara giltig förutsätts att uppdragstagaren också tar över alla de uppgifter som motsvarar ansvaret och att uppdragstagaren får utföra dessa uppgifter självständigt.

Möjligheten att delegera byggherrens arbetsmiljöansvar bör i första hand användas i totalentreprenader där entreprenören självständigt svarar för såväl projektering som utförande. I entreprenader där byggherren har en aktiv medverkan bör byggherren också behålla arbets-miljöansvaret.

Det skall också noteras att byggherren alltid har kvar ett visst kontroll- och tillsynsansvar.

Om byggherren vill överlåta hela eller delar av sitt arbetsmiljöansvar kan detta anges under denna kod och rubrik. För att överlåtelsen skall bli giltig krävs dock att parterna skriftligen har avtalat detta. En sådan överens-kommelse kan införas i entreprenadkontraktet eller i ett särskilt skriftligt avtal.

AFD.3642

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Enligt de nya reglerna skall byggherren utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare redan i planeringsskedet. Denne BAS-P skall samordna planeringen och projekteringen med avseende på arbetsmiljön och svara för att arbetsmiljöplan upprättas. Uppdraget att vara BAS-P kan överlåtas till en totalentreprenör. Det skall dock framhållas att BAS-P behöver utses redan under byggherrens egen planering och projektering.

AFC/D.3643

Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BASU) Byggherren skall även utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av entreprenaden. Uppdraget som BAS-U överensstämmer i vissa delar med det tidigare uppdraget som samordningsansvarig för arbetsmiljön.

BAS-U har dock ett mer omfattande åtagande, bl a svarar BAS-U för att arbetsmiljöplanen anpassas under utförandeskedet. BAS-U behöver också kontrollera hur andra entreprenörer sköter arbetsmiljön.

AFCD.3644

Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare Under denna rubrik skall anges vem som byggherren har utsett som BAS-P resp BAS-U.

De nya reglerna om arbetsmiljö finns på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se.