Som vi skrivit om i tidigare nyhetsbrev har det sedan en tid pågått arbete med att revidera standardavtalet för konsultuppdrag, ABK 96 (Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet). Revideringsarbetet är nu klart. I december 2009 antogs de nya bestämmelserna – ABK 09. Dessa kommer enligt BKK förhoppningsvis att finnas tillgängliga i början av februari.

Nedan presenteras några av de förändringar som gjorts.

Det har funnits ett önskemål att skapa enhetlighet bland de olika standardavtal som används i byggsektorn. Strukturen i ABK har därför arbetats om för att i möjligaste mån stämma överens med entreprenadbestämmelserna. I ABK 09 har i stort sett använts samma kapitelindelning som i AB 04 och ABT 06. Det har också förts in ett längre förord samt begreppsbestämningar med anmärkningar. Som ytterligare ett led i anpassningen till AB-strukturen har det gjorts en uppdelning mellan ”täckbestämmelser”, dvs. sådana bestämmelser som gäller i den mån inget annat särskilt avtalats, och andra bestämmelser som benämns ”fasta bestämmelser”. För särreglering av fasta bestämmelser krävs numera också att dessa är upptagna i särskild sammanställning i förfrågningsunderlaget över ändringar i förhållande till ABK 09.

Konsultens skadeståndsansvar är i princip oförändrat i ABK 09, men bestämmelsen har formulerats om. Den tidigare formuleringen ”vårdslöshet eller försummelse” har ersatts med begreppet ”vårdslöshet”, men i förordet anges att detta inte är avsett att innebära någon ändring i sak. Däremot har gjorts ett försök att precisera vad som krävs för att konsulten skall anses ha varit vårdslös, nämligen bristande fackmässighet och åsidosättande av sedvanlig omsorg.

I ABK 96 finns det till skadeståndsbestämmelsen en kommentar om vilken bevisbörda som vilar på respektive part. Kommentaren innebär att om beställaren kan påvisa att skada beror på fel av konsulten så är utgångspunkten att konsulten har varit vårdslös. Det faller då på konsulten att visa att han inte har förfarit vårdslöst. Denna kommentar överensstämmer inte helt med vad som faktiskt anges i bestämmelsen, men den har ändå blivit vägledande vid tolkningen av konsultansvaret. I ABK 09 har den kommentaren inarbetats i själva bestämmelsen. Dessutom har beviskravet av-seende orsakssambandet mellan konsultens fel och den orsakade skadan sänkts. Detta innebär att det blir något lättare för beställaren att bevisa att konsulten är skadeståndsskyldig. Beställaren måste dock precis som tidigare fullt ut styrka den uppkomna skadan i sig.

Preskriptionsregeln för skadeståndskrav har förtydligats. I preskriptionsbestämmelsen i ABK 96 finns en minst sagt oklar skrivning om att krav ska framföras ”snarast efter att skadan upp-täckts”, vilket lett till en hel del tvistigheter (se bl.a. rättsfallet NJA 2007 s 35). Enligt motsvarande bestämmelse i ABK 09 måste krav på skadestånd framställas skriftligen inom tre månader från det att beställaren fått skälig anledning att anta att konsulten är ansvarig för skadan, dock senast nio månader efter det att beställaren fått kännedom om skadan.

Konsulten är om inget annat avtalats skyldig att ha en konsult-ansvarsförsäkring. Om beställaren framställt skadeståndskrav ska konsulten inom tre månader anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. I en kommentar anges att syftet med tidsfristen om tre månader är avsedd att ge konsulten möjlighet att bedöma kravet och föra en dialog om detta med beställaren, innan försäkringsgivaren kopplas in.

Beställarens möjligheter att innehålla betalning med hänvisning till skadeståndskrav begränsas. Om konsulten presenterar en skriftlig bekräftelse från sin försäkringsgivare på att försäkringen omfattar det skadeståndsansvar som kan komma att falla på konsulten, har beställaren bara rätt att innehålla ett basbelopp (dvs. motsvarande normal självrisk i försäkringen). Ansvarsförsäkringen anses då utgöra tillräcklig säkerhet för eventuellt skadestånd.

I ABK 09 finns ett nytt kapitel om ”Rätt till uppdrags-resultatet” (Kap 7). Beställaren får inte överlåta nyttjanderätten eller andra rättigheter till uppdragsresultatet på någon annan, om inte konsulten fått avtalsenlig betalning eller godtagbar säkerhet ställts. Bestämmelsen om överlåtelse av rättigheter gäller oavsett om uppdragsresultatet är upphovsrättsligt skyddat eller inte. Den tidigare bestämmelsen om skyldighet för konsulten att arkivera uppdragsresultatet har tagits bort. I stället får beställaren en kopieringsrätt.

Vid tvist gäller fortfarande allmän domstol om inget annat särskilt avtalats. I ABK 09 har dock även förts in regler om förenklad tvistelösning, motsvarande bestämmelserna i AB 04 kap 10.