Inlägg av admin

Myndighets­krav avseende erhållande av slut­besked före ibruk­tagande

Genom införandet av den nya Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) gäller sedan i maj 2011 krav om erhållande av så kallat ”slutbesked” vid genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder. Slutbeskedet ersätter det tidigare ”slutbeviset”, och lämnas av byggnadsnämnden eller motsvarande i den kommun där det aktuella projektet är beläget. Värt att notera redan inledningsvis är […]

Nytt standard­avtal för fastighets­förvaltning

Den nya utgåvan av ABFF har nu kommit ut från trycket och kommer förhoppningsvis att snabbt ersätta föregångaren ABFF 04 som åberopat standardavtal i förfrågningsunderlag och kontrakt. De förändringar som skett genom den nya utgåvan är dels en redaktionell förändring innebärande att villkoren nu redovisas i ett kapitel –med paragrafsystem som motsvarar AB 04/ABT 06. […]