Inlägg av admin

Högsta domstolen om rätt till ersättning för ej avhjälpta fel

AB 04 och ABT 06 bygger på principen att fel i en entreprenad så snart som möjligt skall avhjälpas så att entreprenaden blir färdigställd. Entreprenören är skyldig – och berättigad – att avhjälpa fel (AB 04/ABT 06 kap 5 § 17). Avhjälper inte entreprenören felet får beställaren avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad. Entreprenören är dock […]

Nya bestämmelser om personal­liggare i bygg­branschen

I början av december beslutade riksdagen om att införa krav på att föra personalliggare på byggarbetsplatser i Sverige. Syftet är att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen. De nya bestämmelserna införs i skatteförfarandelagen (2011:1244) och börjar gälla den 1 januari 2016. Eftersom reglerna – med något undantag – kommer att […]

Rättspraxis angående likvärdighet enligt LOU

Rättspraxis är restriktiv när det gäller att hänvisa till varumärken. Detta bekräftades också av ett relativt nyligen avgjort mål av kammarrätten i Sundsvall (mål nr 2685-2687-12). Likvärdighetsbedömning Målet gällde likvärdighetsbedömning av tandläkarsprutor. Omständigheterna i målet var följande: Tre landsting genomförde en ramavtalsupphandling avseende tandläkarutrustning. I ett av produktområdena ingick sprutor. I förfrågan angavs att dessa […]

Nya AMA-texter om arbetsmiljö

Den 1 januari 2009 gjordes en hel del ändringar i reglerna om arbetsmiljö för byggnads- och anläggningsarbete. Vi har kommenterat ändringarna i tidigare Nyhetsbrev. Svensk Byggtjänst har nu tagit fram AMA-texter som är anpassade till de nya reglerna, se bilaga 1. Texterna kommenteras nedan. AFC/D.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden I […]

Nya regler för köp av byggvaror

Vi har i tidigare Nyhetsbrev informerat om bygg- och anläggningssektorns nya avtalssystem, främst om nyheterna i standardavtalen AB 04 och ABT 06. I detta Nyhetsbrev lämnas information om standardavtalet ABM 07 och AMA AF Köp 08. ABM 07 har utarbetats av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och Byggmaterialindustrierna. Byggmaterialindustrierna är ett nätverk av olika leverantörsorganisationer inom […]

Myndighets­krav avseende erhållande av slut­besked före ibruk­tagande

Genom införandet av den nya Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) gäller sedan i maj 2011 krav om erhållande av så kallat ”slutbesked” vid genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder. Slutbeskedet ersätter det tidigare ”slutbeviset”, och lämnas av byggnadsnämnden eller motsvarande i den kommun där det aktuella projektet är beläget. Värt att notera redan inledningsvis är […]

Nytt standard­avtal för fastighets­förvaltning

Den nya utgåvan av ABFF har nu kommit ut från trycket och kommer förhoppningsvis att snabbt ersätta föregångaren ABFF 04 som åberopat standardavtal i förfrågningsunderlag och kontrakt. De förändringar som skett genom den nya utgåvan är dels en redaktionell förändring innebärande att villkoren nu redovisas i ett kapitel –med paragrafsystem som motsvarar AB 04/ABT 06. […]

Om beställningar av ÄTA-arbeten

Svea hovrätt har i en i en nyligen avkunnad dom satt fokus på en fråga som ofta kommer inför vår bedömning: Vilken inverkan på entreprenörens rätt till betalning har det om parterna frångår den ordning för beställning av ÄTA-arbete som har bestämts i kontraktshandlingarna? Det kan konstateras att det i praktiskt taget varje entreprenad förekommer […]

Entreprenör ansvarig för olämplig konstruktion

Högsta domstolen har i en nyligen avkunnad dom (den 12 juni 2009 i mål T 5042-06) klargjort innebörden av en central bestämmelse i standardavtalet AB 72. Bestämmelsen, kap 1 § 9, finns även i de nu gällande standardavtalen AB 04 och ABT 06 (kap 1 § 6, dock med något annan formulering). Bestämmelsen hade i […]