Uppdragsvillkor

Arvoden

Enligt advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed skall en advokats arvode vara skäligt med hänsyn till omständigheterna. De omständigheter som anses avgörande för bedömningen är bl a vad som avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat och andra liknande omständigheter.

I de absolut övervägande antal fallen debiterar dock Advokatbyrån arvode efter nedlagd tid. Avvikelser kan t ex ske om det har funnits krav på skyndsam handläggning eller om advokatens omedelbara tillgänglighet varit nödvändig.

Rättsskydd

Advokatbyråns advokater anlitas huvudsakligen av privata företag, statliga myndigheter och kommuner. De flesta klienter har försäkringar, vari ingår ett moment som kallas rättsskydd. Vi biträder som regel våra klienter med att ansöka om rättsskydd och sköter också kontakterna med försäkringsbolaget.

Undantagsvis anlitas Advokatbyrån även av privatpersoner. Det bör därför framhållas att det rättsskydd som i normalfallet ingår i hemförsäkringen innehåller en begränsning vad avser den nivå på ersättning som försäkringsbolaget betalar för arvodeskostnader. I dessa fall måste därför klienten själv stå den överskjutande arvodeskostnaden.

Det bör också framhållas att olika försäkringsbolag har olika regler för när ersättning enligt försäkringen betalas ut. Advokatbyråns faktureringsrutiner följer inte nödvändigtvis försäkringsbolagens regler, vilket kan innebära att klienten får stå kostnaden till dess försäkringsbolagen enligt sina villkor betalar ut ersättning.

 

 

 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd · 08–459 03 00 · konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Vi hjälper våra klienter att bygga bestående värden
ROADMAP151120059.33450218.09699310